Boule

Integritetspolicy

Boule Diagnostics AB (publ) och dess koncernbolag (“Boule”) värnar om skyddet av din personliga integritet och den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Boule används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Boule sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/ EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar epost till oss, vid tecknande av avtal samt när du ansöker om arbete hos Boule.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. T.ex. utgör ditt namn, e-postadress, adress och IP-adresser personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, överföring eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Boules behandling av personuppgifter

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Boule behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig utbildning och produktinformation. Om Boule skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta eller signera ett formulär.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du registreras som kund/leverantör till Boule eller söker arbete hos Boule kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel/roll samt födelsedatum.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Boules rättsliga skyldigheter.

De personuppgifter om dig som samlas in kommer att behandlas av Boule eller Boules underbiträden, för följande ändamål:
• För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig
• För att kommunicera med och administrera kontaktpersoner hos Boules leverantörer och kunder
• För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms/mms
• För att behandla eller utföra din betalning
• För att planera utveckling av de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar
• För att administrera jobbansökningar till tjänster vid Boule

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Boule värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi ser även regelbundet över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseende personuppgiftsbehandlingen.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Boule kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Boules räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Boules samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Boules räkning undertecknar alltid avtal med Boule för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
Boule kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Boule kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Boule behandlar om dig inom ramen för våra kanaler. Boules digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Boule ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Boule på adress som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Boule är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Om du har frågor rörande hur Boule behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Boule via;

Boule Diagnostics AB
Domnarvsgatan 4
163 53 Spånga
Sverige

eller

Email: info@boule.com

Ändring av denna integritetspolicy
Boule kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Boules hemsida www.boule.com.

Ladda ner Integritetspolicy