Boule Diagnostics offentliggör nya finansiella mål

Boule Diagnostics styrelse har beslutat om nya finansiella mål som publiceras idag i årsredovisningen för 2014. De finansiella målen, varav två är nya, som gäller från och med 2015 är:

  • En genomsnittlig försäljningstillväxt under 5 år som överstiger 10 procent per år.
  • En årlig rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 13 procent.
  • En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.

Finansiella målen till och med verksamhetsåret 2014 var:

  • En genomsnittlig försäljningstillväxt under 5 år som överstiger 10 procent per år.
  • En årlig EBITDA-marginal som överstiger 15 procent.
  • En soliditet på 30–50 procent.

Boule Diagnostics har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 på http://www.boule.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 (CET), 21 april 2015.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se


Pressmeddelande (PDF)

  • Prenumurera på våra nyheter