Uppförandekod tredje part

Boule är ett fokuserat globalt diagnostikföretag specialiserat på patientnära bloddiagnostik, och vi levererar produkter och tjänster världen över. I den starkt reglerade hälso- och sjukvårdssektorn är det av yttersta vikt att vi alla – såväl Boules medarbetare som våra partner – tillämpar högsta standard vad gäller kvalitet och integritet, för att alltid arbeta och verka i enlighet med lagar och föreskrifter samt för att efterleva Boules uppförandekod för leverantörer och distributörer. Vår ömsesidiga framgång bygger på gott samarbete och god affärsetik i alla delar av affärskedjan. Tillsammans kan vi bidra med diagnostik som främjar ett friskare liv, för alla och överallt.

När frågor kring kvalitet uppstår förväntar vi oss att alla partner vidtar åtgärder för förbättring samt rapporterar överträdelser av uppförandekoden.

 

Introduktion

Denna uppförandekod fastställer de krav och förväntningar som minst ska uppfyllas avseende etiskt uppträdande och gäller för alla leverantörer och distributörer.

När ”Boule” nämns i det här dokumentet avses Boule Diagnostics AB och alla dotterbolag samt övriga företag och enheter inom samma internationella företagsgrupp. När ”leverantörer och distributörer” nämns i det här dokumentet avses samtliga leverantörer och distributörer av varor och tjänster till och från Boule, oavsett var företaget är baserat.

Etik

Alla leverantörer och distributörer förväntas bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga nationella och/eller lokala lagar, riktlinjer och förordningar i de länder där de är verksamma. Denna uppförandekod går steget längre; den grundar sig på internationellt erkända standarder, för att främja såväl socialt ansvar som miljöansvar.

Ansvar och skyldigheter

  • Leverantörer och distributörer ska utan fördröjning vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna uppförandekod efterlevs.
  • Leverantörer och distributörer är själva ansvariga för eventuella kostnader som uppstår till följd av att uppförandekoden efterlevs.
  • Om leverantörer och distributörer använder sig av underleverantörer/-distributörer ska alla ansträngningar göras för att säkerställa att dessa underleverantörer/-distributörer agerar enligt uppförandekoden.

Den senaste versionen av uppförandekoden finns alltid tillgänglig på Boules webbplats www.boule.com. Det åligger leverantören och distributören att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar.

De standarder som definieras i uppförandekoden är generella och hänvisar inte till specifika situationer som en individ kan komma att konfronteras med på affärsmarknader världen över. Vid behov kan Boule hjälpa till med vägledning kring hur uppförandekoden kan tillämpas i specifika situationer.

Vid frågor kring uppförandekoden ska du först och främst kontakta din ordinarie kontaktperson hos Boule, därefter en representant från försäljning eller distribution, eller CFO eller CEO för Boule Diagnostics AB i Stockholm.

Affärsetik

Boules affärsfilosofi bygger på att vi konkurrerar genom värdet och integriteten hos våra produkter, tjänster och medarbetare. Vi tolererar inga former av illegala eller korrupta affärsmetoder och vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer och distributörer.

Regelefterlevnad

Leverantörer och distributörer samt deras underleverantörer ska följa alla tillämpliga nationella och/eller lokala lagar, riktlinjer och förordningar som berör respektive affärsområde där verksamheten bedrivs. I länder där inhemska lagar och förordningar står i strid med eller har en annan standard än denna uppförandekod måste leverantören och distributören försöka hitta vägar för att följa de principer som erbjuder största möjliga skydd för de anställda och för miljön.

Korruption och mutor

Boule tolererar ingen korruption och kräver att leverantörer och distributörer följer såväl tillämpliga internationella antikorruptionslagar som tillämpliga antikorruptions- och antimutlagar och förordningar i de länder där leverantörer och distributörer gör affärer.

Leverantörer och distributörer måste säkerställa att anställda och övriga personer som utför deras arbetsuppdrag är medvetna om samt vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att sådana lagar och förordningar efterlevs. En leverantör eller distributör får inte vare sig direkt eller indirekt erbjuda, ge, utlova eller godkänna någon form av muta, gåva, lån, avgift, belöning eller annan förmån till statligt anställd, kund, Boule-medarbetare eller någon annan person för att uppnå affärsfördelar eller otillbörligt påverka åtgärder eller beslut. En leverantör eller distributör får aldrig acceptera att ta emot en muta eller löfte om en muta eller annan otillbörlig gåva för att påverka ett affärsbeslut.

Konkurrensrätt

Boules leverantörer och distributörer är skyldiga att följa antitrustlagar och andra konkurrenslagar. Även situationer som kan uppfattas som felaktigt uppförande måste undvikas. Leverantören och distributören får aldrig ingå samarbete med konkurrenter kring gemensam prissättning eller etablering av minimiprisnivå, enas kring signifikanta leveransvillkor eller på annat sätt överträda principerna för korrekt och allsidig konkurrens.

Intressekonflikter

Leverantörer och distributörer uppmanas att aktivt motverka intressekonflikter i sina affärsverksamheter. Leverantören eller distributören ska identifiera och undvika situationer där en faktisk, uppfattad eller potentiell intressekonflikt föreligger.

Bokföring

Det är ett absolut krav att alla transaktioner och utgifter för Boules räkning ska bokföras korrekt och sparas i leverantörens och distributörens bokföring och räkenskapshandlingar inom en rimlig tidsperiod och i enlighet med vedertagen praxis och god redovisningssed. Felaktiga, vilseledande, ofullständiga, duplicerade, missvisande eller påhittade poster i leverantörens och distributörens bokföring och räkenskapshandlingar är strängt förbjudet.

Exportkontroller och handelsrestriktioner

Leverantörer och distributörer måste följa alla tillämpliga nationella och internationella kontrollagar för utrikeshandel gällande affärstransaktioner med länder, företag och personer (sanktioner) samt överföring av varor och tjänster mellan länder (exportkontroller) vid affärer med Boules produkter.

Dataskydd

Leverantörer och distributörer måste respektera rätten till integritet och dataskydd för anställda, kunder, patienter och andra individer som samarbete inletts med. De måste följa alla relevanta dataskyddslagar och agera i enlighet med avtalskrav om sekretess och informationssäkerhet.

Immaterialrätt

Leverantörer och distributörer ska respektera Boules immaterialrätt och skydda Boules företagshemligheter samt information från affärspartner.

Lojalitet

Alla leverantörer och distributörer som Boule har ett samarbete med ska agera lojalt och ärligt gentemot Boule. Det innebär att inga felaktiga eller ofullständiga antaganden kring Boules produkter får göras. Förslag på förbättringar av Boules organisation eller produkter ska lämnas till relevant funktion inom Boule. Alla former av lögner eller nedsättande kommentarer kring Boule eller Boules produkter är helt oacceptabelt.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Boules leverantörer och distributörer är skyldiga att respektera alla tillämpliga lagar, förordningar och internationella standarder relaterat till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Lika behandling och samma möjligheter

Leverantörer och distributörer får inte diskriminera, exkludera eller behandla människor olika utifrån kön, ålder, religion, etnicitet, kast, socialt eller nationellt ursprung, funktionsnedsättning, nationalitet, medlemskap i fackförbund eller annan arbetstagarorganisation, politisk uppfattning, sexuell läggning eller annan personlig egenskap.

Boules leverantörer och distributörer ska grunda alla beslut om anställning och befordran på objektiva kriterier och kvalifikationer, såsom utbildning, tidigare erfarenhet och meriter. Alla anställda ska ha samma möjligheter att utveckla den kunskap och kompetens som är relevant för deras arbetsuppgifter.

Föreningsfrihet och rätt till fackföreningar

Leverantörer och distributörer ska respektera arbetstagarnas rätt att organisera sig i oberoende arbetstagarorganisationer och föreningar. Arbetstagarrepresentanter ska ges möjlighet att kunna fullgöra sina uppdrag på arbetsplatsen. I de länder där fria och demokratiska fackföreningsaktiviteter inte är tillåtet måste leverantören ändå respektera denna princip genom att tillåta personalen att fritt välja sin egen representant med vilken företaget kan ha en dialog kring arbetsplatsförhållanden.

Kompensation

Anställda har rätt till en skälig ersättning samt till lagstadgade sociala förmåner. De anställdas löner ska som lägst följa nationellt lagstadgade minimilöner. Lönenivån ska spegla den anställdes kompetens och utbildning. Löner och övertidsersättning måste betalas ut regelbundet, fullständigt och i tid, direkt till den anställde.

Arbetstider

Tillämpliga nationella lagar, industristandarder eller kollektivavtal ska tolkas inom det ramverk som fastställts av ILO (Internationella arbetsorganisationen, FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor). Övertid  får aldrig utsätta de anställda för ökade hälso- eller säkerhetsrisker. Arbetsgivaren garanterar de anställdas rätt till rast varje arbetsdag samt rätten till minst en dags ledighet i veckan. Nationella högtidsdagar ska respekteras i enlighet med tillämplig lag eller kollektivavtal.

Nolltolerans mot barnarbete

Leverantörer och distributörer får inte delta i eller dra fördelar av användning av barnarbete. Minimiålder för anställning är lägst 15 år eller lagstadgad nationell minimiålder (i linje med ILO:s konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete). Om barnarbete upptäcks måste leverantören och distributören vidta åtgärder i barnets intresse.

Särskilt skydd för unga anställda

Vid anställning av unga personer över minimiålder men under 18 år ska det säkerställas att anställningen inte äventyrar personens utbildning, hälsa, säkerhet eller vandel.

Anställningsavtal

De anställda har rätt till ett bindande anställningsavtal eller dokument som beskriver anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter och som uppfyller de lokala bestämmelserna som minimum, skrivet på ett språk som de behärskar.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Leverantörer och distributörer ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar kring hälsa och säkerhet. Leverantörer och distributörer är skyldiga att identifiera och åtgärda hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Leverantörer och distributörer ska förse sina anställda med en säker och hygienisk arbetsmiljö, lämplig skyddsutrustning samt tillräcklig utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Miljöansvar

Leverantörer och distributörer ska följa alla tillämpliga miljökrav och -förordningar samt alltid sträva efter en minimering av klimatpåverkan i sin verksamhet. Leverantörer och distributörer förväntas ta aktivt ansvar för en hållbar miljö, vara en god samhällskraft på den plats där de är verksamma samt uppvisa tillförlitlighet och transparens i sitt miljöarbete.

Kontinuerlig förbättring

Leverantörer och distributörer ska kontinuerligt utvärdera och förbättra sina produkter, arbetsmetoder, produktionsprocesser och tjänster. Leverantörer och distributörer ska säkerställa att dessa ändringar utförs på ett kontrollerat sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Miljövänliga metoder och arbetssätt

Metoder och standarder för avfallshantering, hantering och kassering av kemikalier och annat biologiskt riskmaterial, hantering av utsläpp och avloppsvatten måste uppfylla eller överträffa myndighetskraven. Leverantören och distributören ska sträva efter att minimera förbrukningen av energi och vatten för att främja en låg klimatpåverkan samt sträva efter kontinuerlig förbättring av arbetsplatsmiljön avseende luft, vatten, buller och ljus.

Åtgärder vid överträdelser av uppförandekoden

Det grundläggande syftet med denna uppförandekod är att etablera en bas för positiv utveckling av ansvarsfulla verksamheter genom regelbunden dialog och kontinuerligt byggande av goda affärsrelationer.

Överträdelser av uppförandekoden kommer att rapporteras till leverantörens eller distributörens ledning för kännedom och, om nödvändigt, korrigerande åtgärder. Överträdelser kan dock även komma att betraktas som avtalsbrott och kan leda till att avtalet med leverantören eller distributören upphör att gälla. Om affärsrelationen avslutas på ett sådant sätt mellan Boule och leverantören eller distributören betraktas detta som skäl för uppsägning av avtalet och berättigar inte leverantören eller distributören till någon som helst kompensation.

Boule har rätt att genomföra oanmälda revisioner hos leverantörer och distributörer för att fastställa att uppförandekoden följs. Revisioner kan utföras av anställda på Boule eller av tredje part som anlitats av Boule.

Rapportera problem

Problem kring eller överträdelser av denna uppförandekod ska omedelbart rapporteras via vår hotline/visselblåsarsystemet som finns tillgängligt på Visselblåsartjänst – Boule