Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser hur rättigheter och ansvar fördelas mellan företagets styrningsorgan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende till exempel disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämma hållas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Styrelse

Styrelsen är företagets högsta myndighet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för företagsledningen och organisationen.

Ledning

VD är underordnad styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. VD ansvarar också för finansiell rapportering och sammanställning av information inför styrelsemöten. VD är föredragande på styrelsesammanträden. VD ska vidare verka för efterlevnaden av de målsättningar, policys och strategiska planer för Bolaget som fastställs av styrelsen.

Ersättning ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Revisorer

Externa revisorer utses av årsstämman för ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes 2020 som revisor för tiden fram till och med årsstämman 2022.

Bolagsordning

Information om bolagsordningen för Boule Diagnostics AB (publ) finns här.

Incitamentsprogram

Boule har två utestående incitamentprogram; Teckningsoptionsprogram 2020/2023 och Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av två ledamöter vars huvudsakliga uppgifter är att övervaka och kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll inklusive riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerad om revisionen, övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet samt biträda vid upprättande av förslag inför stämmans beslut om revisorsval med mera.