Bokslutskommuniké januari - december 2013

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Kvartalet oktober – december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3), motsvarande en minskning på 5,4 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 2,2.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 2,6 (-3,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3,3 (6,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -1,9 (3,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,41 (0,69).

Perioden januari – december 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 276,8 (275,3), motsvarande en ökning på 0,5 procent. Förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 5,5.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 20,7 (10,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 13,1 (20,4), exklusive den icke kassapåverkande nedskrivningen av POC-projektet på MSEK 95,5. Inklusive nedskrivningen uppgick resultatet till -82,4 (20,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -70,1 (11,0). Resultatet efter skatt exklusive nedskrivningen uppgick till MSEK 6,7 (11,0).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -14,90 (2,33). Resultatet per aktie exklusive nedskrivningen uppgick till SEK 1,42 (2,33).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,50 per aktie för 2013 (0,50).

Väsentlig händelse efter fjärde kvartalet 2013     

Utökad koncernledning
Boules koncernledning har utökats med två personer, Hans Johansson och Michael Elliott. Hans Johansson, produktionsansvarig, har varit anställd på Boule sedan år 2001. Michael Elliott, utvecklingsansvarig kemi, har varit anställd på det helägda amerikanska dotterbolaget Clinical Diagnostic Solutions Inc sedan år 2000.

Väsentlig händelse under fjärde kvartalet 2013  

Etablerar försäljningskontor i Indien
Indien är en av de snabbast växande marknaderna för Boules produkter och där, som på många andra tillväxtmarknader, är blodcellräknare grundplåten för diagnostiska laboratorier. Boule har därför etablerat ett säljkontor i Mumbai i Indien vilket kommer att kunna samordna försäljning och marknadsföring och ge direkt stöd till de etablerade distributörerna.

VD har ordet

När vi stänger det fjärde kvartalet och helåret 2013 kan vi konstatera att Boules kärnverksamhet är fortsatt stabil. Den starka svenska valutan och stora strukturella förändringar hos några av våra viktigaste distributionspartners i USA, Indien och Kina har under året påverkat försäljningen negativt. Det är därför glädjande att försäljningen på övriga marknader har kompenserat för detta.

Vi har tidigare understrukit att försäljningen av såväl instrument som förbrukningsartiklar varierar från kvartal till kvartal och det fjärde kvartalet 2013 var inget undantag. I grunden har vi ett stabilt och lönsamt erbjudande där vi ser flera tillväxtmöjligheter framöver – inte minst vad gäller ökad försäljning av förbrukningsartiklar i takt med att den installerade basen av egna instrument fortsätter att öka.

Omsättningen för det fjärde kvartalet var svagt försämrad medan helåret 2013 i princip var oförändrad jämfört med motsvarande period 2012. Fortsatt upprätthåller vi dock vårt finansiella mål att i genomsnitt under en femårsperiod ha en försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år.

Rörelseresultatet rensat för nedskrivningen av POC-projektet var något svagare och det är i huvudsak hänförligt till ökade satsningar på den nu färdiga försäljningsorganisationen på vår viktiga USA-marknad. Resultatet har också påverkats av nyetableringen av säljkontoret i Mexiko.

Det är glädjande att vårt arbete med att förbättra kassaflödet har gett resultat. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades både för kvartalet och för helåret.

Instrumentförsäljningen på humanmarknaden vände kraftigt upp efter ett svagt tredje kvartal, främst tack vare ökad efterfrågan i delar av Asien, Östeuropa samt i Nord- och Latinamerika. Särskilt viktigt var återhämtningen i USA där konsolideringen av viktiga säljkanaler nu visar tecken på en ökad kapacitet för våra största distributörer. Den nya säljorganisationen för den nordamerikanska marknaden kommer att kunna öka försäljningen i USA under 2014.

Samtidigt minskade instrumentförsäljningen på veterinärsidan något efter ett starkt första halvår 2013. Vår bedömning är att detta är tillfälligt och att bland annat Europa och Asien kommer driva den försäljningen framöver.

Försäljningen i Latinamerika fortsatte att utvecklas starkt och uppvisade en tillväxt på 77 procent för våra instrumentsystem. Etableringen av ett regionalt säljkontor har därmed varit framgångsrik och bedömningen är att tillväxttakten kommer att vara fortsatt hög.

Försäljningen av förbrukningsvaror till instrument från andra tillverkare, CDS-reagens och så kallad OEM-försäljning, utvecklades svagt under 2013. Trots det är bedömningen att vi, särskilt för OEM-verksamheten, kommer att ha en långsiktig tillväxt med god lönsamhet.

   
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
+46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00
fredrik.alpsten@boule.se

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 7 februari kl 08:00 (CET)Bokslutskommuniké jan-dec 2013

 • Prenumurera på våra nyheter