Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Affärsmodell och marknadsstrategi – vår styrka i svagare marknader 

Kvartalet oktober – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 88,4 (90,1), motsvarande en minskning med 1,8 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en minskning med 12,1 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12,2 (12,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,6 (7,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 1,3 (14,8).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,28 (3,14) och efter utspädning 0,27 (3,14).

Perioden januari – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 331,4 (306,7), motsvarande en ökning med 8,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en minskning med 3,8 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 22,1 (31,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,6 (26,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 15,4 (30,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 3,26 (6,44) och efter utspädning 3,23 (6,44).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,60 per aktie för 2015 (0,60).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ökad försäljning i Mexiko. Under oktober slutlevererades 65 Quintus- och Swelab-instrument för blodcellsräkning till 35 primärvårdslaboratorier (vårdcentraler) i Mexiko.
 • Tre nya ägare. Svolder AB, Nordea Fonder och AB Grenspecialisten, förvärvade 11,6 procent, 11,6 procent respektive 10,2 procent av aktierna i bolaget. Säljare av aktierna var Siem Capital AB som överlät hela sitt innehav motsvarande 33,4 procent av kapitalet och rösterna.
 • Exklusivt distributionsavtal för CRP-diagnostik på USA-marknaden. Avtal slöts med finska Orion Diagnostica Oy om att lansera och sälja ett CRP-analyssystem i USA. Produkten, QuikRead® go CRP, kommer att säljas exklusivt av Boule.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Försäljning av kliniskt kemisystem i USA. Avtal slöts med det amerikanska företaget Medica Corporation Inc. om att marknadsföra och sälja deras produkt EasyRA® i USA. Produkten är godkänd för marknadsföring och försäljning av FDA. Boule börjar marknadsföra produkten under första kvartalet 2016.
 • Ny styrelseordförande. På styrelsemötet den 25 januari valdes ledamoten Peter von Ehrenheim till ny styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma. Han efterträder Lars-Olof Gustavsson som lämnade styrelsen efter att bolaget han företrädde, Siem Capital AB, sålt sina aktier i bolaget.

VD Ernst Westmans kommentarer
Under 2015 har utvecklingen på flera av våra viktigaste marknader varit svag, vilket medfört att försäljningen inte nådde våra mål. Vi har kompenserat den svaga försäljningen på vissa marknader med ökade försäljningsinsatser i bland annat Mexiko och Asien. Tyvärr nådde vi dock inte ända fram. För helåret ökade försäljningen med 8 procent och uppgick till 331 MSEK (307). I lokal valuta motsvarade det en minskning med 4 procent. Även för det fjärde kvartalet var försäljningsutvecklingen otillfredsställande och uppgick till 88 MSEK (90). I lokal valuta motsvarade det en försäljningsnedgång på 12 procent.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 42 procent (44). Minskningen beror på ökad försäljning till länder med lägre marginaler vilket till viss del kompenserat försäljningstappet på våra stora problemtyngda marknader. För helåret uppgick bruttomarginalen till 45 procent (44). Ökningen beror delvis på den högre USD-kursen men det är också ett resultat av att vi ökar andelen sålda förbrukningsvaror.

Rörelseresultatet för helåret 2015 uppgick till 22 MSEK vilket är 5 MSEK lägre än föregående år. Resultatet påverkades negativt bland annat av kostnader för utveckling av ett nytt produktområde – klinisk kemi. Dessutom sker sedan andra kvartalet 2015 ingen aktivering av FoU-kostnader. Det medför att de kostnadsförda FoU-kostnaderna ökat kraftigt. Ytterligare en orsak till ökade rörelsekostnader är den högre USD-kursen, detta eftersom bolaget har en del av sina kostnader i det amerikanska dotterbolaget. Det svaga resultatet 2015 gör att arbetet med effektivitetsförbättringar under 2016 kommer att intensifieras.

Bokslutskommunikén i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 18 februari kl. 08.45 (CET).


Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)

 • Prenumurera på våra nyheter