Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Fortsatt stark lönsamhetsutveckling och god tillväxt  

Kvartalet april–juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 107,8 (104,3), motsvarande en ökning med 3,4 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 3,0 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 962 (998) vilket är en minskning med 4 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,0 (5,0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 19,8 (-0,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 procent (-0,7).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 14,9 (-1,1).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,77 (-0,06) och efter utspädning 0,77 (-0,06).

Delårsperioden januari–juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 207,3 (210,9), motsvarande en minskning med 1,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 0,3 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under perioden till 1 902 (2 141) vilket är en minskning med 11 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 16,7 (23,5).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 38,7 (11,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,7 procent (5,3).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 29,9 (7,5).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,54 (0,40) och efter utspädning 1,54 (0,39).

Väsentliga händelser under kvartalet

Boule förvärvar teknologier som kommer att användas i nästa generations plattform

Boule förvärvade i april teknologier inom laseroptik som kommer att anpassas till Boules krav och användas i kombination med egenutvecklade teknologier i Boules nästa generations produktplattform. Därmed kan tiden till nästa produktlansering inom det snabbväxande 5-part segmentet förkortas och utvecklingskostnad och risk reduceras.

Säljstart för nya produkter för veterinärmarknaden

Exigo H400, ett hematologisystemet med tolv förinställda djurprofiler, lanserades i april. Exigo C200, ett helautomatiskt kemisystem för veterinärdiagnostik, lanserades i juni. Den utökade produktportföljen stärker Boules konkurrenskraft på veterinärmarknaden.

Väsentliga händelser efter perioden

Boule vinner upphandling i Indien

En viktig upphandling har vunnits i Indien omfattande ett stort antal instrument, tillhörande reagenser och kontroller. Denna komplexa upphandlingsprocess har pågått under en längre tid, och har vunnits tack vare gott samarbete mellan Boules lokala landschef och en av bolagets viktigaste distributörer. Leverans av 650 instrument förväntas ske under det tredje och fjärde kvartalet 2018.

Med denna upphandling säkrad stärks Boules position på den viktiga indiska marknaden ytterligare och avtalet kan också leda till ytterligare instrumentförsäljning i tillägg till den kontinuerliga försäljningen av reagenser och kontroller till de installerade instrumenten.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

” Under det andra kvartalet visade Boule god tillväxt globalt. Instrumentförsäljningen växer återigen och reagensförsäljningen växer starkt med 16%. Försäljningen av förbrukningsvaror till öppna system (CDS brand) gick ned i linje med marknadstrenden och OEM försäljningen var lägre än förväntat på grund av ojämnheter i ordermönstret som över tid förväntas jämnas ut. Rensat för försäljningen i CDS brand och OEM ökade försäljningen för Boules egna system globalt med 10% under kvartalet jämfört med föregående år, och i USA med 13% rensat för valutakursförändringar. Andra kvartalet var ytterligare ett kvartal utan större upphandlingar, vilket resulterade i en minskning av levererade instrument, men leverans av instrument till högre snittpriser. Försäljning av instrument i den amerikanska marknaden växte med 48%.

I april nådde det nya veterinära hematologisystemet H400 marknaden och respons från kunderna har varit god. I juni påbörjades försäljning av Exigo C200, ett helautomatiskt kemisystem för veterinärdiagnostik. De två systemen har integrerad mjukvara och kommer att användas i kombination av kunderna. Tillsammans stärker de Boules produktportfölj på veterinärmarknaden och ger möjligheter att utveckla distributörsnätverket.

Efter kvartalet har en stor upphandling vunnits i Indien. Leverans av 650 instrument kommer att ske under det tredje och fjärde kvartalet 2018, och tar därmed i anspråk en stor del av befintlig produktionskapacitet. På grund av storleken på upphandlingen är dock instrumentpriserna relativt låga, medan reagensförsäljningen per instrument förväntas bli över genomsnittet i den indiska marknaden. Under det tredje kvartalet förbereds ökad produktionskapacitet. I tillägg till framtida leveranser av förbrukningsmaterial kan denna upphandling även leda till ytterligare instrumentbeställningar.

Arbetet med att utveckla nästa generations produktplattform fortsätter med hög prioritet. Forskning och utvecklingsresurserna i både Sverige och USA har stärkts för att säkerställa en snabb och effektiv utvecklingsprocess.

För att stödja fortsatt stark tillväxt på fler geografiska marknader samt för effektiv kommersialisering av en bredare produktportfölj stärks den kommersiella organisationen.

Utöver detta kommer teamet arbeta med ytterligare tillväxtsatsningar i linje med etablerade strategier.”

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-JUNI 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 15:00 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter