Boule Diagnostics – Antal aktier och röster

De incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes under 2013 och 2014 berättigar genom utnyttjande av optioner till teckning av nya aktier under andra halvåret 2017. Totalt omfattar programmen 159 000 optioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier.

Under december månad 2017 har totalt 11 000 aktier nytecknats genom utnyttjande av optioner erhållna från incitamentsprogrammen. Vid programmens slut finns 6 000 ej utnyttjade optioner.

Per den 31 december 2017 finns det, efter emittering av de nya aktierna, totalt 4 854 138 aktier och röster i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionerna i incitamentsprogrammen hade det vid årsskiftet 2017/2018 funnits 4 860 138 aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 16:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter