Boule Diagnostics (publ) bokslutskommuniké januari–december 2022

Förbättrad bruttomarginal för kvartalet

Kvartalet oktober–december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,2 MSEK (140,3), motsvarande en ökning med 6,4 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 8,3 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 794 (1 326) vilket är en minskning med 40,1 procent.
 • Bruttoresultatet, uppgick till 66,7 MSEK (57,9) vilket motsvarar en bruttomarginal på 44,7 procent (41,2).
 • Rörelseresultatet, uppgick till 10,0 MSEK (13,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 procent (9,9).
 • Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (17,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,65) och efter utspädning till 0,09 SEK (0,63).*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3 MSEK (11,9).
 • Nettokassan uppgick per den 31 december till 32,1 MSEK att jämföra med föregående år då nettoskulden var 0,7 MSEK.
 • Den 30 november slutfördes företrädesemissionen som var övertecknad och tillförde Boule cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

Helåret januari–december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 548,1 MSEK (463,3), motsvarande en ökning med 18,3 procent. Justerat för förändring av valutakurser en ökning med 3,9 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 3 990 (4 227) vilket är en minskning med 5,6 procent.
 • Bruttoresultatet, uppgick till 227,9 MSEK (198,6) vilket motsvarar en bruttomarginal på 41,6 procent (42,9).
 • Rörelseresultatet, uppgick till 29,0 MSEK (36,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,3 procent (7,8).
 • Periodens resultat uppgick till 12,7 MSEK (23,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,87) och efter utspädning till 0,45 SEK (0,86).*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 MSEK (43,3).

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

VD Jesper Söderqvist kommenterar
Stärkt finansiell position och god tillväxt för OEM affären
Jag är nöjd med att vi under fjärde kvartalet levererat milstolpar både avseende utveckling av den nya produktplattformen och vårt kvalitetsarbete.

Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 149 MSEK. Organiskt minskade omsättningen med 8 procent. Försäljningen av förbrukningsvaror fortsätter i positiv riktning. Användningen av instrument är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi hade en lägre försäljning av 3- parts instrument, vilket delvis förklaras av ett skifte från 3-parts till 5-parts instrument. Jag bedömer dock att 3- parts instrument kommer att fortsätta användas i den decentraliserade marknaden och vara den största delen av den installerade basen i många år framåt. Svaga lokala valutor minskar för närvarande investeringsutrymmet speciellt i utvecklingsländer. Flera länder har också haft restriktioner från riksbankerna för utlandsbetalningar i utländska valutor. OEM och CDS-brand affären visade fortsatt god tillväxt där försäljningen för fjärde kvartalet ökade med 49 procent och tillväxten för helåret uppgick till 33 procent.

I mitten av 2022 började Fuji sälja Boules veterinärprodukter i tre länder i södra Europa. Vi har fått positiv feedback från de första installationerna och vi diskuterar nu ett utökat distributörsavtal.

Stärkt bruttomarginal
Bruttomarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 44,7 procent vilket är 3,5 procentenheter bättre än föregående år och 4,0 procentenheter bättre än tredje kvartalet 2022. Detta tack vare att prishöjningarna fått högre genomslag samt en fördelaktig produktmix med en högre andel förbrukningsvaror. Även under fjärde kvartalet belastades bruttomarginalen och resultatet av höga komponentkostnader och inköp till spotpriser samt negativ valutaeffekt. Inköp till spotpriser påverkade bruttomarginalen negativt med cirka 3 procentenheter. Rörelseresultat uppgick till 10 MSEK och rörelsemarginalen till 6,7 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 MSEK under fjärde kvartalet vilket är cirka 1 MSEK bättre än motsvarande föregående år. Som tidigare informerats om fortsätter vi att tidigarelägga vissa materialinköp och bygger buffertlager av kritiska komponenter för att säkerställa leveranser. Detta gör att vi ökade lagret med 4 MSEK.

Första formella release för vår nya produktplattform
Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa de prototyper som skall användas för kliniska tester och genomförande av studier under 2023. Dessa studieresultat kommer att användas för regulatoriska ansökningar för den första produkten, ett 5-parts instrument, där ansökan planeras till slutet av detta år. I slutet av förra året passerade vi en viktig milstolpe i utvecklingen, när vi gjorde en första teknisk release av vår molnlösning. Genom att sätta denna infrastruktur på plats kan vi bygga erfarenhet av drift och användning av denna typ av tjänster inför den fulla kommersiella lanseringen under 2024.

Investeringar i den nya produktplattformen uppgick till 15 MSEK under kvartalet.

Viktiga milstolpar i kvalitetsarbetet
Under det senaste året har vi investerat mycket tid och kraft i implementeringen av IVDR, det nya Europeiska regelverket, och att förbättra våra kvalitetssystem. Ett tydligt bevis på vårt dedikerade kvalitetsarbete är att vi i november erhöll CE-märke enligt IVDR för våra 3-part instrument. Det är endast en liten skara bolag i Europa som erhållit nya ISO13485 certifikat och CE-märken under IVDR.

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA genomförde i november en inspektion av vår svenska verksamhet. De observationer som FDA noterade har vi korrigerat. Vårt dotterbolag i USA, CDS, är i fas med arbetet att åtgärda de observationer som FDA noterade i somras.

I och med att IVDR certifieringen är avklarad är vi väl rustade för kommande regulatoriska ansökningar för nya produkter.

Förbättringar av produktion för att stödja tillväxt
Ett viktigt tillväxtinitiativ som generar ökade intäkter är vår OEM affär där vi under kvartalet såg en stark tillväxt. Under hösten har vi investerat i vår produktion i USA för att öka kapaciteten för våra OEM-kunder samt att förbereda för tillverkning av reagenser till vår kommande produktplattform.

Etablering av lokal licenstillverkning av hematologireagens i Indien med vår partner Q-Line Biotech fortlöper enligt plan. Vi räknar fortsatt med start av kundleveranser i Indien under tredje kvartalet 2023.

Anpassning till nya marknadsförhållanden
För att hantera de makroekonomiska utmaningarna med ökade kostnader och det hårdare marknadsklimatet gör Boule också kostnadsbesparingar under första kvartalet 2023. Vi genomför en genomlysning av vår verksamhet för att identifiera områden att effektivisera för att kompensera för en inflationsdriven och högre kostnadsnivå. Vi förenklar och rationaliserar organisationen. Personalstyrkan, anställda och konsulter, anpassas vilket kommer minska de löpande kostnaderna framöver. Besparingarna kommer att medföra engångskostnader som kommer redovisas under första kvartalet 2023.

Vi genomförde en företrädesemission på 150 MSEK som ska användas för att slutföra utvecklingen av den nya produktplattformen. Det var glädjande att se att företrädesemissionen blev signifikant övertecknad.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla distributörer, leverantörer och medarbetare för fantastiska insatser under ett mycket utmanande 2022. De geopolitiska och makroekonomiska utmaningarna kommande år är svårbedömda. Tack vare stödet från våra ägare har vi med nyemissionen stärkt vår finansiella position och tillsammans med de besparingar och effektiviseringar vi nu genomför är vi rustade för att möta utmaningarna i omvärlden.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM

Presentation av bokslutskommunikén
Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 07:30 CET.


Bokslutskommuniké Q4 2022

 • Prenumurera på våra nyheter