Delårsrapport januari – mars 2014

Ökad försäljning, förbättrat kassaflöde och förbättrat resultat

Kvartalet januari–mars 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 73,3 MSEK (63,4), motsvarande en ökning på 15,6 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen med MSEK 0,6.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 MSEK (1,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,3 MSEK (0,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (-1,7).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,91 SEK (-0,36).

Väsentliga händelser under perioden

Ny organisation och effektiviseringsprogram

En ny funktionell koncernorganisation infördes under det första kvartalet. Den nya organisationen skall framförallt ge bättre samarbete och effektivare utnyttjande av resurserna i de svenska respektive amerikanska verksamheterna.

Ett effektiviseringsprogram har startats med syfte att lyfta resultat och kassaflöde. Detta för att nå Boules lönsamhetsmål 2015.

Utökad koncernledning

Boules koncernledning utökades med två personer, Hans Johansson och Michael Elliott. Hans Johansson, produktionsansvarig, har varit anställd på Boule sedan år 2001. Han har ett gediget kunnande inom produktion och har med sitt engagemang utvecklat produktionsenheterna i Sverige och Kina att leverera kvalitetsprodukter i världsklass. Michael Elliott, utvecklingsansvarig kemi, har varit anställd på det helägda amerikanska dotterbolaget CDS (Clinical Diagnostic Solutions, Inc.) sedan år 2000. Med sin bakgrund på Coulter Corp. och tiden på CDS har han etablerat ett omfattande nätverk i den amerikanska diagnostikindustrin. Han har bidragit till uppbyggnad av ett separat verksamhetsområde inom OEM-tillverkning som utgör en självständig verksamhet med betydande tillväxtpotential för Boule.

VD har ordet

När vi stängde första kvartalet 2014 kunde vi konstatera att, jämfört med föregående år, fortsatte omsättningen att öka, våra marginaler förbättrades och inte minst viktigt – kassaflödet har stärkts. Det finns absolut kortsiktiga utmaningar för oss, bland annat genom det som nu händer i östra Europa, men i grunden verkar vi inom en stabil bransch där vi fortsätter att ta marknadsandelar på flera av våra nyckelmarknader.

Omsättningen ökade under första kvartalet 2014 med 15,6 procent vilket överstiger vårt långsiktiga tillväxtmål på i genomsnitt 10 procent. Samtidigt förbättrades bruttomarginalen med 1,6 procentenheter – en förbättring främst tack vare den ökade försäljningen av förbrukningsvaror där marginalerna är högre än för våra instrument. Även rörelsekostnaderna – liksom de totala investeringarna i FoU – har reducerats. Detta har sammantaget bidragit till den kraftiga ökningen av rörelseresultatet under första kvartalet, från MSEK 0,5 till MSEK 6,3.

Det förbättrade resultatet har även fått genomslag i kassaflödet vilket är bättre än under första kvartalet föregående år. Nästa steg för att nå högre marginaler, och i förlängningen nå vårt lönsamhetsmål, är ett program för att ytterligare effektivisera den operativa verksamheten. Programmet har påbörjats under kvartalet och beräknas kunna slutföras under 2015.

Boules försäljning mellan olika kvartal fortsätter att variera kraftigt till följd av kundernas köpmönster, så även under detta kvartal. Instrument-försäljningen till humanmarknaden var något lägre än under motsvarande period föregående år vilket dock kompenserades av en betydligt starkare försäljning av veterinärinstrument. Försäljningen av förbrukningsvaror till egna system fortsatte öka vilket resulterade i att systemförsäljningen (Boules egna instrument och förbrukningsvaror till dessa) ökade trots oförändrad instrumentförsäljning. Försäljning av övriga förbrukningsvaror (OEM och egna förbrukningsvaror till konkurrerande instrument) minskade något.

Efterfrågan på våra produkter är stabil på en världsmarknad där vårdsektorn fortsätter att byggas ut, inte minst i tillväxtregionerna. Som jag nämnde inledningsvis är det inte osannolikt att osäkerheten i östra Europa kan komma att påverka marknader där vi har framskjutna positioner. Inget visar ännu på detta men vi kommer att kunna anpassa oss även till en sådan utveckling och vi håller fast vid vårt långsiktiga lönsamhetsmål med en EBITDA-marginal överstigande 15 procent.

Ernst Westman

VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 13 maj kl 16:00 (CET)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
ernst.westman@boule.se
46-8-744 77 00

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
fredrik.alpsten@boule.se
46-8-744 77 00                                                                                                                                                


Release

  • Prenumurera på våra nyheter