Delårsrapport januari-september 2012

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Kvartalet juli – september 2012*

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 63,8 (57,7), motsvarande en ökning på 10,6 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 0,6
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1,5 (5,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,9 (3,1)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,19 (0,66)

Delårsperioden januari – september 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 199,0 (178,5), motsvarande en ökning på 11,5 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 5.2
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 14,3 (12,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 7,7 (8,0)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,63 (2,08)

* Siffror inom parentes visar motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet 2012

Ny distributör i Ryssland
Boule skeppade i juli den första leveransen till Diakon ZAO, ny distributör på den ryska marknaden. Ryssland är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning och med Diakon som komplement till befintliga distributörer finns goda förutsättningar för Boule att fortsätta ta marknadsandelar på den ryska marknaden.

Ökad ägarspridning
I syfte att skapa en större ägarspridning, och därmed förutsättning för ökad likviditet i handeln med Boules aktie, minskade sex av bolagets grundare sina innehav i bolaget med sammanlagt 260 000 aktier, motsvarande 5,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Försäljningsperioden löpte från den 24 september till den 4 oktober 2012. Efter genomförandet av transaktionen minskade säljarna sitt sammanlagda innehav från 806 506 aktier, motsvarande 17,1 procent av bolagets aktier, till 546 506 aktier, vilket motsvarar 11,6 procent.

VD har ordet
Det tredje kvartalet 2012 präglades av fortsatt tillväxt på samtliga marknader bortsett från Nordamerika där försäljningen var oförändrad. Utvecklingen i Nordamerika förklaras huvudsakligen av en lägre försäljning av veterinärinstrument till följd av våra kunders oregelbundna köpmönster. Vi ser dock en återhämtning och vi förutser en fortsatt stark marknadsposition.

På övriga marknader ser vi den underliggande potentialen i Sydamerika och Mellanöstern som särskilt intressant och där kommer vi nu öka vårt engagemang för att möta en väntat positiv marknadsutveckling.

I början av tredje kvartalet kontrakterades Diakon ZAO till distributör av Swelab-system på den ryska marknaden. Ryssland är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning och med Diakon som komplement till befintliga distributörer finns goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar på den ryska marknaden. Vi har sedan lång tid ett gott samarbete för försäljning av Medonic-system och nu kompletterar vi det med Diakon som har en mycket bred geografisk täckning på den ryska marknaden och en produktportfölj som väl kompletterar Boules erbjudande. Avtalet med Diakon har redan medfört en ökad instrumentförsäljning.

Liksom föregående kvartal kan vi konstatera att försäljning av förbrukningsvaror till egna instrument fortsätter öka samtidigt som instrumentförsäljningen utvecklas starkt. Den höga andelen instrument ger på kort sikt lägre marginaler. En ökad bas av installerade instrument kommer dock över tid medföra en ökad försäljning av förbrukningsvaror – och därmed högre marginaler – vilket gör att vår bedömning kvarstår att försäljning av reagens till egna system kommer att ha en fortsatt stark utveckling.

Avslutningsvis slutfördes en ägarspridning efter rapportperioden. Ägarspridningen var ett första steg i ambitionen att skapa förutsättning för en ökad likviditet i handeln med bolagets aktie vilket kommer fortsatt vara en aktuell fråga för oss.

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2012 kl 08:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
+46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00
fredrik.alpsten@boule.se


Hela rapporten

  • Prenumurera på våra nyheter