Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 12 maj 2016

Vid årsstämman 2016 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för

verksamhetsåret 2015. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,60 SEK per aktie ska utgå för 2015 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan

styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (300 000 kronor för 2015) till ordföranden och med 175 000 kronor (150 000 kronor för 2015) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 875 000 kronor (900 000 kronor för 2015).

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Ehrenheim, Thomas Eklund och Karin Dahllöf till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till ny ledamot utsågs Jon Risfelt. Peter Ehrenheim valdes till ny styrelseordförande.

Revisionsbolaget PWC beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11

Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 13 maj 2016.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter