Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 5 maj 2022

Vid årsstämman 2022 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2021 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (470 000 kronor för 2021) till ordföranden och med 250 000 kronor (235 000 kronor för 2021) vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr (0 för 2021) ska utgå som den samlade ersättningen till ett nyinrättat revisionsutskott, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Här avses i första hand arbete med ersättningsfrågor, såsom bland annat aktierelaterade incitament för företagsledande personer. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 670 000 kronor (1 880 000 kronor för 2021).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Torben Jørgensen, Jon Risfelt och Yvonne Mårtensson till styrelseledamöter samt nyvälja Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman godkände föreslagna principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2021.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 19:30 CET.


Stämmokommuniké 2022 – Boule Diagnostics AB

  • Prenumurera på våra nyheter