Bolagsordning

Bolagsordning för Boule Diagnostics AB (publ)

§1 Bolagets firma är Boule Diagnostics AB. Bolaget är publikt (publ).
§2 Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.
§3 Bolaget ska, själv eller via dotterbolag, bedriva rörelse inom verksamheter med medicinsk och bioteknisk inriktning, äga och förvalta lös och fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor.
§5 Antalet aktier ska vara lägst 8 400 000 och högst 33 600 000.
§6 Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
§7 Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
§8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.
§10 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 14 maj 2018.