Styrelse

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Boules finansiella ställning och resultat och risknivå samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen och delårsrapporterna upprättas i rätt tid och att dessa lever upp till gällande krav. Dessutom utser styrelsen VD. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på styrelsemöte varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbetet mellan styrelseledamöter och VD. Styrelsen fastställer instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD årligen.

Styrelsen skall hålla minst fyra ordinarie styrelsesammanträden mellan två på varandra följande årsstämmor. Utöver dessa möten kan ytterligare möten sammankallas för ärenden som inte kan vänta till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog. För mer information se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Peter-E-1024x1024

Peter von Ehrenheim

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseordförande sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Medcap AB, Bio-works Technologies AB, Sophion Biosciences A/S, Grönsöö Säteri AB samt Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Biotage AB.

Nuvarande sysselsättning: Entreprenör.

Utbildning: Civilingenjör Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Aktieinnehav i Boule: 130 230.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Thomas-E-1024x1024

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Itrim AB, Sedana Medical AB, Moberg Pharma AB samt styrelseledamot i Memira AB, Biotage AB och Rodebjer Form AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 1 956 955.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Karin-D-1024x1024

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I HemCheck AB

Nuvarande sysselsättning: VD i Monivent AB

Utbildning: Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Boule: 10 650.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jon-R-1024x1024

Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Ordförande i Knowit AB, CAB Group AB samt Axentia Group Holding AB

Styrelseledamot i Bilia AB, Elos Medtech AB samt Projektengagemang AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning kemiteknik.

Aktieinnehav i Boule: 9 825.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

charlotta-falvin_2018_small

Charlotta Falvin

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skåne Startups. Styrelseledamot i INVISIO Communications AB, Bure Equity AB, Net Insight AB, Tobii AB, Nel ASA samt Minc AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Boule: -.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Torben 2020_frilagd

Torben Jörgensen

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Ordförande i Biotage,Genovis och Atlas Antibodies. Styrelseledarmot i Medistim och Advanced Instruments.

Nuvarande sysselsättning: Konsult och styrelserepresentant.

Utbildning: B.SC. Ekonomi från CBS.

Aktieinnehav i Boule: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Yvonne Martensson_frilagd_sv_vi

Yvonne Mårtensson

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Ordförande i Elos Medtech AB, styrelsemedlem i Xvivo Perfusion AB och Lyfstone A/S.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Boule: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.