Incitaments program

Boule har två utestående incitamentprogram

Teckningsoptionsprogram 2020/2023

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt högst 180 000 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli cirka 0,9 procent av befintliga aktier och röster i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Boule under perioden från den 1 juni 2023 till senast den 30 december 2023 till en kurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under perioden 8 maj 2020 till 22 maj 2020, dock lägst 70 kronor per aktie.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: erbjuds högst 100 000 teckningsoptioner.
Kategori B – Person i ledningsgruppen: erbjuds högst 30 000 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: erbjuds högst 10 000 teckningsoptioner vardera och sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2020.

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt 490 500 optioner som erbjuds vederlagsfritt till anställda i nyckelpositioner i koncernen. Den totala utspädningen kan högst bli cirka 2,5 procent av befintliga aktier och röster i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Boule under perioden från den 1 juli 2022 till senast den 30 december 2022 till kursen SEK 67,46 per aktie.

Fördelningen av optionerna har erbjudits enligt följande:
Kategori A – Verkställande direktören: 98 100 teckningsoptioner.
Kategori B – Övriga ledande befattningshavare: 29 975 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 269 775 teckningsoptioner.
Kategori C – Övriga nyckelpersoner: Högst 5 332 teckningsoptioner vardera, dock sammanlagt högst 122 625 teckningsoptioner.

Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2019.