Incitaments program

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Bolaget har för närvarande två utestående optionsprogram;

 

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering. För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud.

För fullständiga villkor se protokollet från årsstämman 2019 respektive 2020.