Strategi

Boules strategiska arbete tjänar till att uppfylla företagets vision och uppdrag, möjliggöra företagets affärsidé och att nå företagets finansiella mål.

Arbetet bygger på fem strategiska prioriteringar som har bestämts för att uppnå företagets långsiktiga ambitioner och tillväxtmål.