Mer än 60 års engagemang för en bättre patientdiagnostik

Teams Live Event klockan 10:00, måndagen den 22 juli 2024

 

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–juni 2024 måndagen den 22 juli 2024 klockan 07:30. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Torben Nielsen och CFO Holger Lembrér presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Investerare

Boule Diagnostics utvecklar och tillverkar diagnostiska instrument och förbrukningsvaror för vårdgivare över hela världen. Investerarsidorna på Boule.com innehåller publicerad finansiell information, relevanta länkar och information som underlättar investeringsbeslut.
Vi hjälper dig gärna att förstå vår affär och våra ekonomiska resultat. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information.

Pressmeddelanden

Årsstämma 2024

Alla dokument relaterade till Årstämman finns samlade under sidan Bolagsstämma.

Finansiella mål

  • En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år,
  • En årlig rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent,
  • En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.
  • En årlig utdelning som motsvarar 25–50 procent av årets resultat beaktat bolagets likviditet.

Boule aktien

Boule Diagnostics aktie noterades på NASDAQ Stockholm den 23 juni 2011. Antalet aktieägare är per den 31 mars 2024,  2 537 stycken.

Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter. Senast publicerade rapporten är Delårsrapport Q1

  • Bokslutskommuniké
  • Delårsrapporter
  • Årsredovisning

Finansiell kalender

Inne på Boules finansiella kalender hittar du datum för rapporter.

  • Delårsrapport Q2, 22 juli
  • Delårsrapport Q3, 25 oktober
  • Delårsrapport Q4, 11 februari 2025

Investerar kontakt

För alla frågor gällande investerare.

Bolagsstyrning

Boule är ett svenskt publikt aktiebolag. Boule baserar sin bolagsstyrning på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Bolaget eftersträvar även att efterleva det regelverk som gäller för bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm samt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (den sk “koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Koden bygger på principen följ eller förklara. Bolaget förväntar sig inte att avvika från koden.

Boule som en investering

Boule verkar via dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Företagets produkter säljs globalt främst genom mer än 200 distributörer och partners i mer än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala försäljnings- och supportpersonal. Boule-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2011

Boule Diagnostics beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 150 MSEK

463 MSEK

Nettoomsättning

36  MSEK

Rörelseresultat

43 %

Bruttomarginal

43 MSEK

Operativt kassaflöde