Ersättningspolicy

På årsstämman den 4 maj 2023 beslutades att styrelsens arvode 2023 ska uppgå till totalt maximalt 1 670 000 kronor, fördelat enligt följande: Styrelsens ordförande 500 000 kronor och övriga ledamöter 250 000 kronor vardera. Därutöver beslutades att 120 000 kronor ska utgå som den samlade ersättningen till revisionsutskottet att fördela inom sig samt därtill ett belopp upp till 50 000 kronor som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag. Ingen av bolagets styrelseledamöter har rätt till några förmåner efter att de har avgått som medlemmar i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman 2020 fattade beslut om att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. . Styrelsens förslag överensstämde i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen föreslog att Stämman skulle besluta att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (Med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, totalt nio stycken, i koncernledningen):

Motiv
Boule ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.
Ersättning till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllda mål. Målen ska utgöras av resultatmål för Bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten, vilket skapar incitament för att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Samtliga mål ska vara individuellt anpassade samt baseras till minst 60 procent på utfall av finansiella mål och resultatmarginaler i relation till budget. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en period om tolv månader. För verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. För andra ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen vara maximerad till mellan 17 och 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen är ej semester- och pensionsgrundande. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig ersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Långsiktigt incitamentsprogram
Det finns två långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som förfaller 2019/2022 och 2020/2023 Incitamentsprogrammens syfte är att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda.

Pension
Ledande befattningshavare har rätt till pension. Pensionsavsättningar får sammanlagt högst uppgå till 28 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och sammanlagt högst uppgå till 31 procent av den fasta lönen för övriga svenska ledande befattningshavare. Pensionspremien för amerikanska ledande befattningshavare kan uppgå till högst 5 procent av den fasta lönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner såsom exempelvis friskvård och sjukvårdsförsäkring och, i vissa fall, bilförmån får utgå till ledande befattningshavare. Övriga förmåner får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och sammanlagt högst uppgå till 15 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare.

Upphörande av anställning

Verkställande direktören ska ha en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget kan verkställande direktören ha rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 9 månadslöner. Övriga ledande befattningshavare ska ha en ömsesidig uppsägningstid på högst 6 månader.

Frångående av riktlinjer för ersättning

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Det fullständiga förslaget som godkändes av årsstämman 2020 finns tillgängligt under fliken Årsstämma på denna hemsida.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden