Målsättning med hållbarhet

Boule står för ett ansvarsfullt företagande inom alla områden där bolaget har en väsentlig påverkan. Hållbarhetsarbetet är direkt kopplat till Boules vision och affärsverksamhet.
Genom de prioriteringar och mål som definieras för att skapa värde för våra kunder skapar vi också värde för våra medarbetare, ägare och samhället i stort. Boules produktlösningar och tjänster hjälper våra kunder att bidra till att samhällen blir mer hållbara. Boules verksamhet bidrar direkt till mål tre och nio i FN:s ramverk för Agenda 2030. Hållbarhetsrapport 2023 (PDF)

God hälsa och välbefinnande

Boule levererar lösningar för bloddiagnostik som används både vid hälsokontroller och diagnos av sjukdomar. Blodcellsräkning är från ett samhällsperspektiv en mycket kostnadseffektiv analys och ger snabb information om patienters hälsa och sjukdomar.

God hälsa och välbefinnande

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Boules instrument och reagenser erbjuds inom patientnära diagnostik i hela världen. Våra robusta och högkvalitativa blodanalysinstrument hjälper vårdgivare över hela världen att ge patienter en säker och korrekt diagnostik oavsett om de bor i städer eller på landsbygd.

Kartläggning av Boules påverkan på hållbarhet

Boule köper insatsvaror i Europa, Asien och USA och bedriver tillverkning i fabriker i USA, Sverige och Ryssland samt marknadsför instrument och förbrukningsvaror globalt via ett nätverk av distributörer.

Boules värdekedja ger oss analysunderlag för hållbarhets och riskanalys.

Styrning av hållbarhetsarbete

Som medicintekniskt bolag styrs Boule i hög utsträckning av lagar och regler gällande standarder, säkerhet och produktkvalitet. Utrustning för bloddiagnostik omfattas av detaljerade regelverk över hela världen. Boules vision, mission, värderingar och uppförandekod vägleder medarbetarna i det sociala och miljömässiga ansvarstagande som bolaget eftersträvar. Vi styr Boule med vårt kvalitetsledningssystem och alla tillverkande och säljande bolag inom koncernen är certifierade i enlighet med ISO 13485. I tillägg till de regelverk som Boule följer styrs bolaget utifrån ett våra policys och riktlinjer.

Boule delar även de värderingar som kommer till uttryck i det FN-ledda initiativet Global Compacts tio principer om skydd för mänskliga rättigheter, anständiga arbetsförhållanden, god miljö och sund affärsetik.

⊲Uppförandekoden
⊲ Miljöpolicy
⊲ Kvalitetspolicy
⊲ Mångfalds- och jämställdhetspolicy

 

Intressentdialog

På Boule värderar vi våra patienter, användare, distributörer, anställda, leverantörer
och ägare högt som våra huvudsakliga intressenter. Genom att upprätthålla
en öppen och kontinuerlig dialog med dem samlar vi väsentliga insikter för affärs-,
produkt- och hållbarhetsförbättringar. Vi genomför undersökningar med distributörer, anställda och jämför marknader för att bättre förstå deras perspektiv och samla in feedback.

Patienter

Det finns en oro samt en risk att bristfälliga analysresultat kan förorsaka betydande skada för patienten. Med analysen från ett av de 150+ miljoner test som utförs baserat på ett Boule instrument kan patienten alltid känna sig trygg med att det kliniska resultatet är korrekt.

Användare och läkare

Boules lösningar är viktiga och väsentliga för diagnos, planering och uppföljning av patienter på vårdcentraler, laboratorier eller sjukhus. Användarna ställer krav på produktsäkerhet och korrekta kliniska resultat.

Distributörer

Boule når kunder i över 100 länder genom ett distributörsnät av 200 lokalt förankrade distributörer som marknadsför, säljer och servar Boules produkter. I tillägg till kravet på produktsäkerhet är det för distributörerna viktigt att bidra
till att bygga en infrastruktur som ger patienter en säker och korrekt diagnostik.

Medarbetare

Boule strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och främja en miljö där anställda kan trivas. Med en vision om noll arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar prioriterar
vi våra anställdas hälsa och säkerhet framför allt.
Vi är dedikerade till att säkerställa rättvis behandling och lika möjligheter för alla anställda, oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, erfarenhet eller familjesituation. Rättvis ersättning och lika möjligheter är grundläggande principer på Boule, integrerade i våra värderingar om inkludering och mångfald.
Transparens och ansvarsskyldighet är centrala för vårt tillvägagångssätt, vilket säkerställer att varje röst hörs och varje oro tas på allvar.

Leverantörer

Boules leverantörer, huvudsakligen lokaliserade i Europa, Asien och USA, fungerar som viktiga allierade för att leverera förstklassiga lösningar. De lägger stor vikt vid Boules engagemang för att upprätthålla högsta affärsetik, värna om mänskliga rättigheter och aktivt minska miljörisker.

Ägare

Ägarna förväntar sig att vi skapar en långsiktig stabil avkastning. Genom att säkerställa att vi har nöjda användare, distributörer och medarbetare säkerställer vi att vi också skapar aktieägarvärden.

 

Fyra fokusområden

Baserat på förväntningar och krav från bolagets intressenter har Boule upprättat en väsentlighetsanalys som identifierat möjligheter och utmaningar. Hållbarhetsaspekterna har delats in i fyra fokusområden som utgör basen i vårt hållbarhetsarbete; värdeskapande, miljö, arbetsmiljö samt etik och styrning.

 

Värdeskapande

Boules förmåga att producera tillförlitliga och högkvalitativa instrument för bloddiagnostik är av mycket stor vikt för kundernas verksamhet och av avgörande betydelse för patienterna, varför produktkvalitet och säkerhet genomsyrar Boules hållbarhetsarbete.

Felaktiga eller bristfälliga diagnoser kan förorsaka betydande skada för patienten, leda till ekonomiska förluster för sjukhuset eller vårdinrättningen och i förlängningen hota Boules affärsverksamhet. Därför är produktsäkerhet ett av de högst prioriterade områdena för Boule. Som en seriös marknadsaktör tar Boule ansvar genom hela affären för att skapa en hållbar leveranskedja

Produktutveckling

Det är mycket viktigt att nå tillförlitliga resultat, en hög driftsäkerhet och att hålla en hög kvalitet i användarledet. Boules kvalitetskoncept bygger på att kvalitet och kunskap genomsyrar hela värdekedjan ända fram till slutkunden. Genom interna kvalitetssäkringsprocesser säkerställs en hög kvalitet under instrumentens hela livstid, från tillverkning och installation av produkterna till service och utbildning i produktanvändning.
Konceptet kallas Total Quality Concept och slutmålet är att kunna erbjuda instrument och förbrukningsvaror av högsta kvalitet som ger patienterna en nära och lättillgänglig, effektivare och säkrare vård.

Slutna system för säkrare blodanalyser

En viktig egenskap för att säkerställa kvalitet i mätresultaten från Boules produkter är
att förbrukningsvarorna är låsta till Boules instrument. Möjligheten att analysera blod
från slutna provrör minimerar risken för att laboratoriepersonalen exponeras för potentiell blodsmitta. Detta är viktiga säkerhetsaspekter för både patient och vårdpersonal.

Leverantörer

Hållbarhetsarbetet pågår under produkternas hela leveranskedja och Boules leverantörer har en avgörande roll i arbetet med att tillhandahålla högkvalitativa system. Komponenterna till Boules produktion tillverkas av ledande leverantörer världen över och Boule har en direkt påverkan på val av t.ex. material, råvara och förpackning. Valet av leverantörer görs därför med stor omsorg efter en leverantörsutvärdering.
Boule godkänner endast de leverantörer som erbjuder de bästa och mest kostnadseffektiva produkterna och som garanterar högsta möjliga kvalitet. Alla Boules leverantörer av produktionsmaterial har kvalitetsledningssystem och leverantörer med dokumenterade miljösystem och miljömål har prioriterats. De godkända leverantörerna följs därefter upp kontinuerligt. Detta för att säkerställa att leverantören levt upp till sina åtaganden och fortsättningsvis kan beaktas som en godkänd leverantör.

Distributörer

Boule ställer höga krav på sina distributörer när det kommer till kunskap om produkterna. För att säkerställa en hög kunskapsnivå anordnar Boule kontinuerligt
produktutbildningar för samtliga distributörer. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och täcker in områden som till exempel grundläggande hematologi, tekniskt underhåll och service av instrument. Varje år genomförs en undersökning bland distributörer där eventuella brister i hematologisystemen, support och service identifieras och sedan åtgärdas.

 

Miljö

Boule arbetar systematiskt för att förhindra, minimera och åtgärda miljörisker kopplade till transport av varor, som är Boules största källa till utsläpp av växthusgaser. Boule arbetar proaktivt även med andra miljöaspekter, exempelvis vid val av återvinningsbara material i förpackningar.

Transporter

Ett effektivt och CO2 -minimerande varuflöde är en av de viktigaste faktorerna för att minska bolagets negativa miljöpåverkan. Transporter in till lager sker oftast
via väg och transporter ut från lager sker via väg, sjö och flyg. Vid upphandlingar ställer Boule miljökrav på de transportföretag som anlitas. Alla transportföretag har
egen miljöpolicy och/eller erkända system för systematiskt miljöarbete. Planering och optimering av inleveranser (schemalagda transporter) för att öka fyllnadsgraden per transport innebär att CO2 utsläppen minskar samt att kostnadsbesparingar uppnås. Boule minskar även antalet intransporter genom att använda en
bag-in-boxlösning för förpackningar som tar mindre plats i lastutrymmet jämfört med att använda förpackningar av hårdplast..

Kemikalier och komponenter

För att säkerställa att inga av Boules produkter innehåller skadliga, reglerade eller onödiga kemikalier, följer Boule de regelverk som gäller för tillverkning av elektronik och användning av kemikalier. Endast komponenter som är godkända inom ramen för EU:s bestämmelser för användning av kemikalier och farliga ämnen (REACH och RoHS) samt elektroniskt avfall (WEEE) används i produktutveckling och produktion.

Miljöpåverkan fastigheter

Kontor och instrumentproduktion i Sverige sker i en fastighet med installerad geoenergi och därmed ersatt fjärrvärme och kylmaskiner. Värmepmparna drivs med miljömärkt el som är till 100% producerad av förnybara energikällor.

 

Resande

Boule uppmuntrar till att alltid välja miljövänligt tjänsteresor och arbetspendling.
⊲ Fortsätta minimera utskrifter och minska avfallsmängden
⊲ Förespråkar miljöbilar
⊲ Diverse åtgärder för att uppmuntra medarbetarna att spara elektricitet

 

 

Arbetsmiljö

På Boule anser vi att våra anställda är vår mest värdefulla tillgång. Vi prioriterar en trygg och positiv arbetsmiljö. Vårt mål är att tillhandahålla en arbetsplats där varje anställd kan frigöra sin fulla potential och trivas.

Värdedrivande kultur

Boules värderingar och företagskultur fungerar som vägledande principer för våra
anställda, formar deras beteende, interaktioner med varandra och engagemang
med kunder och andra intressenter. Dessa värderingar är grunden för en stödjande
arbetsmiljö och är avgörande för att nå våra mål och driva våra initiativ framåt.

Nöjda medarbetare

Boules framgång beror till stor del på förmågan att utveckla och behålla anställda,
samt att attrahera begåvade medarbetare inom olika områden.
Under 2023 implementerade vi ett nytt verktyg för att mäta medarbetarnas tillfredsställelse på ett effektivt och användarvänligt sätt. Engagemangsundersökningen har hjälpt oss att få stora insikter i medarbetares perspektiv på vår arbetsmiljö och ledarskap. All feedback och resultat analyserades, och workshops genomfördes baserat på individuella behov och områden för förbättring i varje team. Undersökningsresultaten visar att 84% av medarbetarna anser att deras chef är en bra ledare.
Det övergripande intrycket av Boule som arbetsgivare är 7,2 på en skala från 0 till 10.
Det genomsnittliga antalet anställda under året var 228 anställda. Omsättningsgraden
av anställda var i genomsnitt 11% under 2023.

Hälsa och säkerhet

Boule upprätthåller ambitiösa standarder inom hälsa och säkerhet och strävar
efter att främja en kultur av säkerhetsmedvetenhet, positiva attityder och ständiga
förbättringar. För att uppnå detta mål krävs det engagemang från varje anställd,
ledning och partner.
Vi prioriterar proaktiva åtgärder för att förebygga arbetsplatsskador och genomför
både schemalagda och oanmälda säkerhetsinspektioner för att bedöma och
förbättra vår arbetsmiljö. Med tanke på att de mest betydande hälso- och säkerhetsriskerna vanligtvis finns i produktion och lager, har vi ett exceptionellt strikt fokus på säkerhet inom dessa områden. Eventuella incidenter rapporteras omgående till vår hälso- och säkerhetskommitté för noggrann granskning och övervakning.

Mångfald och jämställdhet

Boules arbetsstyrka består av individer från många olika nationaliteter och bakgrunder, vilket inte bara berikar vår organisationskultur utan också stärker våra
gemensamma förmågor. Därför åtar sig Boule att främja en miljö som optimalt
utnyttjar de mångsidiga kunskaperna och talangerna hos våra anställda.

 

Etik och styrning

Boule har högt uppställda krav på hur vi ska agera för att vara en god samhällsaktör med hög affärsetik.

Uppförandekod

Boules uppförandekod innehåller bolagets bindande riktlinjer och tillhandahåller särskilda anvisningar när nya relationer ingås med medarbetare, leverantörer, distributörer, kunder och andra samarbetspartners. Uppförandekoden innehåller bolagets krav och ståndpunkter om bland annat anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn i enlighet med FN’s Global Compacts tio principer. Uppförandekoden stödjer och vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet samt ställer affärsetiska krav på leverantörer och distributörer.
Samtliga medarbetare inom koncernen har utbildats i uppförandekoden och informerats om sitt personliga ansvar att agera i enlighet med uppförandekoden. Cheferna för respektive funktion ansvarar för att den efterlevs i den dagliga verksamheten.

 

Visselblåsarfunktionen

Medarbetare uppmuntras och förväntas att rapportera överträdelser av Boules uppförandekod via bolagets visselblåsarfunktion. Rapporteringen sker anonymt och behandlas enbart i den omfattning som rimligtvis krävs för utredningen. Det sker inga repressalier eller andra negativa konsekvenser för enskilda personers rapportering om sådana incidenter. Boules uppförandekod innehåller anvisningar för hur medarbetarna ska gå till väga för att anmäla misstänkta överträdelser inom organisationen. Under 2023 skedde inga anmälningar mot uppförandekoden viavisselblåsarfunktionen.

Om hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget Boule Diagnostics AB och samtliga enheter som konsolideras i Boule Diagnostics AB:s
koncernredovisning för samma period vilka finns specificerade i not 14 i koncernredovisningen. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen (6 kap. 10 §). Ytterligare beskrivning och hantering av vissa hållbarhetsrelaterade risker är inkluderad i det samlade riskavsnittet på sidorna 40-44 i årsredovisningen.

 

Boules värdeord utgör en grundpelare i företaget och hjälper oss att upprätthålla våra styrkor och fokus. Värdeorden togs fram tillsammans med personalen genom att identifiera vad som unikt kännetecknar Boule. Genom våra värdeord har vi skapat gemensamma spelregler, som vi alla följer, förstår och kan förhålla oss till både internt och externt. Våra värderingar stärker vårt syfte och uppdragsbeskrivningar och hjälper oss att fatta rätt beslut.

Ikoner värdeord