Fullständigt integritetsmeddelande

1. Allmänt

1.1 Boule Diagnostics AB (publ) och dess koncernbolag (“Boule”) värnar om skyddet av din personliga integritet och det här integritetsmeddelandet (”Integritetsmeddelandet”) förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
1.2 Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Boule används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Boule sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig och tillämpningsområde

2.1 Boule Diagnostics AB (publ), org.nr. 556535-0252, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i detta Integritetsmeddelande.
2.2 Detta integritetsmeddelande är tillämpligt på all behandling av personuppgifter i förhållande till våra (i) leverantörer, konsulter och kunder, (ii) hemsidebesökare, (iii) arbetssökande, och (iv) investerare, när vi agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig. I avsnitt 5 och 9 beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter respektive vilka personuppgifter vi kan komma att lämna ut, avseende vardera av grupperna.

3. Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

3.1 Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. T.ex. utgör ditt namn, e-postadress, adress och IP-adresser personuppgifter.
3.2 Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, överföring eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

4. Hur samlar vi in information?

4.1 Vi samlar in den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar epost till oss, vid tecknande av avtal samt när du ansöker om arbete hos Boule.
4.2 För dig som är arbetssökande hos oss kan vi komma att samla in information om dig från dina referenspersoner som du uppger till oss eller från myndigheter eller genom inhämtande av information som finns tillgänglig offentligt på webben. Vi inhämtar inga uppgifter från andra källor.

5. Boules behandling av personuppgifter

5.1 Boule behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse, exempelvis att kunna erbjuda dig utbildning och produktinformation. Om Boule skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta eller signera ett samtyckesformulär.
5.2 Nedan får du mer information om bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, utifrån vilken kategori av registrerad du tillhör, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

5. Leverantörer, konsulter och kunder (kontaktpersoner)

Administration och fullgörande av avtal

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster, samt för att tillhandahålla service till dig som kund, t.ex. vid eventuella reklamationer och kvalitetsärenden.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, titel/roll hos leverantören eller kunden, telefonnummer och e-postadress.
  Inloggningsuppgifter när tillämpligt, såsom e-postadress och lösenord.
 • Laglig grund:
  Fullgörande av avtal.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna lagras under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp. För det fall kontaktuppgifter förekommer i samband med fakturaunderlag sparas dina personuppgifter i sju år efter avslutat räkenskapsår i enlighet med bokföringslagen.

Insamling av information för garantiärenden och reklamationer

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar personuppgifter avseende dig som kontaktperson hos våra kunder för att hantera eventuella klagomål och reklamationer när vi, förutom för att uppfylla vårt avtal med dig, har en skyldighet enligt lag att ta hand om ett garantiärende.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, titel/roll hos leverantören eller kunden, telefonnummer och e-postadress.
  Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord.
 • Laglig grund:
  Rättslig förpliktelse.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna lagras under tiden garanti- eller reklamationsärendet pågår och 12 månader från det att det avslutades eller den längre tid som krävs enligt tillämplig lag.

Marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring, marknadsföringsevent och utbildningar

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring. Våra marknadsföringsåtgärder kan innefatta nyhetsbrev, eller annat utskick av information om nya produkter eller specialerbjudanden.
  Riktad marknadsföring kan exempelvis innebära att vi analyserar din användning av våra tjänster och produkter, såsom när du vanligtvis gör köp, och skräddarsyr våra marknadsföringsåtgärder därefter.
  När du tidigare varit kund hos oss kan vi komma att skicka ut e-mail med marknadsföringsmeddelanden till dig utan att be om ditt samtycke, men du lämnas alltid möjlighet att avregistrera dig från sådant utskick, s.k. ”opt-out”.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
  Surfvanor och sökhistorik såsom vilka sidor du har besökt på vår och andras webbplatser och hur länge respektive besök varade.
 • Laglig grund:
  Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka marknadsföring och information till dig överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp. Om du begär avregistrering upphör vi omedelbart med att behandla dina personuppgifter.

Affärsutveckling

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser genom data från exempelvis statistiksammanställningar och kundnöjdhetsenkäter. Resultatet av våra analyser använder vi som underlag för att förbättra, ersätta och utveckla nya produkter och tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att utveckla vår verksamhet och möta våra kunders förväntningar och önskemål. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår webbplats i enlighet med våra kunders önskemål.
  Vi psuedonymiserar, och om möjligt anonymiserar, alltid de personuppgifter som vi behandlar i största möjliga mån för att uppnå ändamålet med behandlingen.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
  Surfvanor och sökhistorik såsom vilka sidor du har besökt på vår och andras webbplatser och hur länge respektive besök varade.
 • Laglig grund:
  Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att utveckla vår verksamhet för att bättre möta våra kunders förväntningar och önskemål överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp.

Tillvaratagande av våra rättsliga intressen

 • Vad vi gör:
  Om det uppstår en tvist, till exempel om betalning, har vi rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara det rättsliga anspråket.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
  Inloggningsuppgifter när tillämpligt, såsom e-postadress och lösenord.
 • Laglig grund:
  Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillvarata våra rättsliga intressen överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen av att försvara oss i händelse av rimligen förutsebara anspråk inom överskådlig framtid.

Administration i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och så vidare

 • Vad vi gör:
  Om Boule omstruktureras, till exempel delas in i flera olika verksamheter, eller om en tredje part förvärvar Boule eller vår kunddatabas kommer Boule att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det övertagande bolaget kommer sedan att fortsätta använda dina personuppgifter för samma ändamål som de som anges i detta Integritetsmeddelande, såvida du inte får annan information i samband med överlåtelsen. Det övertagande bolaget kommer sedan i egenskap av ny personuppgiftsansvarig att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
  Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, till exempel vilka sidor du besökt på vår Hemsida och hur länge besöket varade.
  Enhetsdata såsom IP-nummer.
  Positioneringsdata såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida.
  Annan information som du väljer att dela med dig av.
 • Laglig grund:
  Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstrukturerings-process, förutsatt att det övertagande bolaget bedriver likartad verksamhet som Boule, överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • Lagringstid:
  Om Boule upphör att existera genom exempelvis en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Boules kunddatabas överförs till ett övertagande bolag kommer vi att radera dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag. Om så är fallet kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

Hemsidebesökare

Tillhandahållande, administration och hantering av Boules hemsida

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och hantera vår hemsida till förmån för dig och andra hemsidebesökare. Detta gör vi främst genom att hämta information från cookies.
  För att vi ska kunna erbjuda dig en god service när du besöker vår hemsida kan vi även komma att behandla information om dig om du exempelvis väljer att kontakta oss eller att börja prenumerera på våra nyhetsbrev.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
  Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, till exempel vilka sidor du besökt på vår hemsida och hur länge besöket varade.
  Enhetsdata såsom IP-nummer.
  Annan information som du väljer att dela med dig av.
 • Laglig grund:
  Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla, administrera och hantera vår hemsida överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och hantera vår hemsida. Om du kontaktar oss med exempelvis en fråga om våra tjänster, behandlar vi dina personuppgifter under tiden ditt ärende bereds och upp till 2 månader därefter.

5. Affärsutveckling

Vad vi gör:
Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera, förbättra och utveckla vår hemsida.
För detta ändamål använder vi även tredjepartsverktyg för att samla in aggregerade uppgifter om besökare på vår hemsida.

Kategorier av personuppgifter:
Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, till exempel vilka sidor du besökt på vår hemsida och hur länge besöket varade.
Positioneringsdata såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida.
Enhetsdata såsom IP-nummer.

Laglig grund:
Vid placering av annat än nödvändiga cookies inhämtar vi alltid ditt samtycke, vänligen se vår cookie-policy för mer information.

Lagringstid:
Vänligen se vår cookiepolicy.

Administration i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och så vidare

Vad vi gör:

Om Boule omstruktureras, till exempel delas in i flera olika verksamheter, eller om en tredje part förvärvar Boule eller vår kunddatabas kommer Boule att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det övertagande bolaget kommer sedan att fortsätta använda dina personuppgifter för samma ändamål som de som anges i detta Integritetsmeddelande, såvida du inte får annan information i samband med överlåtelsen. Det övertagande bolaget kommer sedan i egenskap av ny personuppgiftsansvarig att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, till exempel vilka sidor du besökt på vår Hemsida och hur länge besöket varade.
Enhetsdata såsom IP-nummer.
Positioneringsdata såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida.
Annan information som du väljer att dela med dig av.

Laglig grund:
Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstrukturerings-process, förutsatt att det övertagande bolaget bedriver likartad verksamhet som Boule, överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Lagringstid:
Om Boule upphör att existera genom exempelvis en fusion, likvidation eller konkurs, kommer vi att radera dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag. Om så är fallet kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

5. Arbetssökande

Administration av rekryteringsprocessen, utvärdering av kandidater genom insamling av underlag och hållande av arbetsintervjuer

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar arbetssökandes personuppgifter för att hantera rekryteringsprocesser. Rekryteringsprocessen innefattar granskning av anställningsansökningar, intervjuer med relevanta kandidater och inhämtning av referenser för relevanta kandidater.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  Ansökningshandlingar såsom CV, personligt brev, betyg och intyg.
  Kontaktuppgifter till de personer som du har angett som referenser.
  Anteckningar och liknande noteringar från arbetsintervjuer.
 • Laglig grund:
  Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att administrera anställningsansökningar i syfte att anställa personal överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.
 • Lagringstid:
  Personuppgifterna sparas tills en rekryteringsprocess är avslutad och ytterligare 2 år.

Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Boules verksamhet etc

Vad vi gör:
Om Boule ska omstruktureras, t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva Boule kan Boule komma att lämna ut dina och andra anställdas personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i detta Integritetsmeddelande om du inte får annan information i samband med överlåtelsen. Det övertagande bolaget kommer sedan i egenskap av ny personuppgiftsansvarig att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Ansökningshandlingar såsom CV, personligt brev, betyg och intyg.
Kontaktuppgifter till de personer som du har angett som referenser.
Anteckningar och liknande noteringar från arbetsintervjuer.

Laglig grund:
Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Lagringstid:
Om Boule upphör att existera genom exempelvis en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Boules kunddatabas överförs till ett övertagande bolag kommer vi att radera dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag. Om så är fallet kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

5. Investerare & aktieägare

Föra aktiebok och fullgöra skyldigheter för bolag noterade på reglerad marknad

 • Vad vi gör:
  Vi behandlar dina personuppgifter för att föra aktiebok och uppfylla andra skyldigheter vi har som bolag noterat på reglerad marknad, till exempel att hantera dina personuppgifter om du anmäler dig och deltar i en bolagsstämma.
 • Kategorier av personuppgifter:
  Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
  Personnummer eller organisationsnummer (om enskild firma).
  Ditt antal innehavda aktier.
 • Laglig grund:
  Rättslig förpliktelse.
 • Lagringstid:
  Vi sparar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för at uppfylla den rättsliga förpliktelsen. Exempelvis sparas personuppgifter som förs i vår aktiebok i 10 år efter att du avförts ur aktieboken.

6. Automatiserat beslutsfattande

6.1 Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande.

7. Lagring av personuppgifter

7.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften som vi samlade in dem för enligt detta Integritetsmeddelande. När vi inte längre behöver dina personuppgifter tar vi bort dem ut våra system, databaser och backuper. I tabellerna i avsnitt 5 ovan under rubriken ”Lagringstid” kan du se specifika lagringstider för respektive syfte.

8. Säkerhet till skydd för personuppgifter

8.1 Boule värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

9. Utlämnande av personuppgifter

9.1 Boule kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Boules räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Boules samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Boules räkning undertecknar alltid avtal med Boule för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. Boule kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. I tabellen nedan specificerar vi vilka tredje parter vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samt vilka kategorier av personuppgifter som kan komma att lämnas ut till respektive part.

Leverantörer, konsulter och kunder

Mottagare:

 • Leverantörer av IT-system och administrativa tjänster så som betalningstjänster.
 • Köpare eller annan efterträdare i händelse av fusioner, avyttringar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Boules tillgångar.
 • Myndighet eller motsvarande tredje part i samband med revisioner, domstolsförfaranden eller av andra liknande skäl. Detta för att uppfylla rättslig förpliktelse samt kunna tillvarata våra rättsliga intressen vid tvist.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter till dig som leverantör, konsult eller kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
 • Samtliga kategorier listade i avsnitt 5 hänförliga till leverantörer, konsulter och kunder.
 • Samtliga kategorier listade i avsnitt 5 hänförliga till leverantörer, konsulter och kunder.

Hemsidebesökare

Mottagare:

 • Leverantörer av tredjepartskakor så som Google Analytics.
 • Köpare eller annan efterträdare i händelse av fusioner, avyttringar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Boules tillgångar.

Kategorier av personuppgifter:

 • Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, till exempel vilka sidor du besökt på vår Hemsida och hur länge besöket varade.
  Positioneringsdata såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida.
  Enhetsdata såsom IP-nummer.
 • Samtliga kategorier listade i avsnitt 5 hänförliga till hemsidebesökare.

Arbetssökande

Mottagare:

 • Referenspersoner som du lämnat kontaktuppgifter till i samband med anställningsprocessen.
 • Köpare eller annan efterträdare i händelse av fusioner, avyttringar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Boules tillgångar.

Kategorier av personuppgifter:

 • Uppgifter som du angett i dina ansökningshandlingar såsom CV, personligt brev, betyg och intyg eller i intervju med oss.
 • Samtliga kategorier listade i avsnitt 5 hänförliga till arbetssökande.

Investerare

Mottagare:

 • Leverantörer som administrerar vår bolagsdokumentation, inklusive aktiebok som förs av Euroclear.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
  Personnummer eller organisationsnummer (om enskild firma).
  Ditt antal innehavda aktier.

9.2 Boule kommer inte att sälja dina personuppgifter till en annan part eller lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.

10. Var dina personuppgifter behandlas

10.1 Boule lagrar endast dina personuppgifter inom EU/EEA eller i ett land som omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.
För det fall personuppgifter skulle behandlas i något land utanför EU/EEA eller i ett land som inte omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå av någon av Boules leverantörer i ett efterföljande led, säkerställer Boule att dina personuppgifter är skyddade och att överföringen utförs i enlighet med tillämplig lag.

11. Externa länkar

11.1 Denna integritetspolicy gäller för information som Boule behandlar om dig inom ramen för våra kanaler. Boules digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

12. Dina rättigheter

12.1 Rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

12.1 Rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning
12.1.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Boule ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Boule på adress som anges nedan.
12.1.2 Vi är skyldiga att besvara din begäran om utövandet av dina rättigheter inom en månad från det att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med ytterligare två månader. Om vi inte kan göra det du vill att vi ska göra inom en månad kommer vi att informera dig om anledningen till fördröjningen och om din rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten samt att söka rättsmedel.
12.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd alternativt att vägra att tillmötesgå din begäran.

 

12.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

12.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning
12.2.1 Du har rätt att av Boule begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, till exempel via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer, på din begäran eller på vårt eget initiativ, att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare personuppgifter om något relevant saknas.
c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi behandlar dem. Godtagbara skäl för vår fortsatta behandling av dina personuppgifter kan vara:
i. Behandling är nödvändigt för yttrande- och informationsfriheten,
ii. Behandling är nödvändigt för att vi ska efterleva en rättslig förpliktelse,
iii. Behandling är nödvändigt för ändamål av allmänt intresse på folkhälsoområdet,
iv. Behandling är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, eller
v. Behandling är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.
Radering av dina personuppgifter ska ske om inga av omständigheterna ovan föreligger och om:
vi. Personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
vii. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
viii. Du invänder mot den behandling av dina personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har tvingande berättigade intressen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter,
ix. Vi har behandlat personuppgifterna på ett otillåtet sätt, eller
x. Vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna
d) Begränsning av behandling. Det innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsningen när:
xi. Du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse enligt b), under tiden vi utreder personuppgifternas korrekthet,
xii. Behandlingen är olaglig och du vill inte att uppgifterna raderas,
xiii. Vi som personuppgiftsansvariga behöver inte längre behandla personuppgifterna för våra ändamål med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
xiv. Du har invänt mot behandling enligt punkt 12.3, under tiden du väntar på vår bedömning av om våra berättigade intressen överväger dina berättigade intressen.
12.2.2 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter enligt avsnitt 9 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter eller att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi även informera dig om vilka vi lämnat ut dina personuppgifter till.

12.3 Din rätt att invända mot behandling

12.3 Din rätt att invända mot behandling
12.3.1 Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse (se avsnitt 5 ovan). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om vi har viktiga skäl till att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
12.3.2 Om du inte vill att Boule behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

12.4 Din rätt att återkalla samtycke

12.4 Din rätt att återkalla samtycke
12.4.1 För den behandling vi gör med ditt samtycke som rättslig grund (se avsnitt 5 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer vi alltid informera om hur du återkallar det. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i detta Integritetsmeddelande.

12.5 Din rätt till dataportabilitet

12.5 Din rätt till dataportabilitet
12.5.1 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att få dessa personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att det är tekniskt möjligt. Du har endast rätt till dataportabilitet när behandlingen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår behandling på ditt samtycke eller på avtal mellan dig och Boule. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du gett oss i samband med att du ingått kund-, leverantörs-, eller anställningsavtal med Boule.
12.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
12.6.1 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

12.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

12.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
12.6.1 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

13. Cookies

13.1 Vi använder oss av cookies och liknande teknologi på vår webbplats för att, bland annat, förbättra din upplevelse hos oss och anpassa vår webbplats till dina behov och preferenser. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookie-policy här.

14. Ändringar i policyn

14.1 Detta Integritetsmeddelande uppdaterades i november 2022.
14.2 Vi har rätt att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av Integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats, www.boule.com.
14.3 När vi gör ändringar som är väsentliga eller relevanta kommer du få information om ändringarna i rimlig tid innan de träder i kraft.

15. Kontaktinformation

15.1 Boule är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Om du har frågor rörande hur Boule behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Boule via;
Boule Diagnostics AB (publ)
Domnarvsgatan 4
163 53 Spånga
Sverige
Email: info@boule.com