Årsstämma

Boule Diagnostics – Årsstämma 2021

Årsstämman i Boule Diagnostics AB hölls den 6 maj 2021. Med anledning av spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning  genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro  genom förhandsröstning.

Inför Boule Diagnostics AB årsstämma hade vi en frågestund med Jesper Söderqvist, VD, Helena Börjesson, CTO och Peter von Ehrenheim, Styrelseordförande på Boule. Se intervjun nedan.

Årsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende till exempel disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämma hållas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Rätt att närvara vid bolagsstämma
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken femte vardagen före bolagsstämman och som har anmält sitt deltagande senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för sitt innehav av aktier. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden