Årsstämma

Boule Diagnostics – Årsstämma 2021

Årsstämman i Boule Diagnostics AB hålls den 6 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av samman¬komster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 6 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan anmäla detta via e-post: christina.rubenhag@boule.com senast 1 vecka innan stämman dvs senast den 29 april 2021.

Inför Boule Diagnostics AB årsstämma har vi en frågestund med Jesper Söderqvist, VD, Helena Börjesson, CTO och Peter von Ehrenheim, Styrelseordförande på Boule.Se intervjun nedan.

Årsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende till exempel disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämma hållas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Rätt att närvara vid bolagsstämma
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken femte vardagen före bolagsstämman och som har anmält sitt deltagande senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för sitt innehav av aktier. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden