Årsstämma 2021

Årsstämman i Boule Diagnostics AB hålls den 6 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av samman¬komster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 6 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan anmäla detta via e-post: christina.rubenhag@boule.com senast 1 vecka innan stämman dvs senast den 29 april 2021.