Årsstämma

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16.30 på Domnarvsgatan 4, Spånga. Inpassering sker från
kl. 16.00.