Bokslutskommuniké 2014

Högre omsättning, resultat och kassaflöde under kvartalet och året

Kvartalet oktober–december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 90,1 (72,2), motsvarande en ökning med 24,8 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning på 18,0 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12,8 (2,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7,1 (3,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 14,8 (-1,9).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 3,14 (-0,40).

Perioden januari–december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 306,7 (276,8), motsvarande en ökning på 10,8 procent. Justerat för förändringen av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning på 7,7 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 31,0 (20,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 26,6 (-82,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 30,3 (-70,1).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 6,44 (-14,89).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,60 per aktie för 2014 (0,50).

Väsentliga händelser under kvartalet

Introduktion av en ny instrumentgeneration
Boule visade, i samband med den ledande branschmässan Medica i Düsseldorf, upp en ny generation av automatiska blodcellräknare. Instrumenten kommer succesivt att ersätta nuvarande produkter under varumärkena Medonic och Swelab.

Väsentliga händelser efter perioden

Strategisk försäljning till Landstinget i Östergötland
Boule vann, i hård internationell konkurrens, en upphandling av instrument för blodcellräkning inom primärvården i Östergötland. Upphandlingen omfattade 35 instrument av den nyligen introducerade instrumentgenerationen Swelab Alfa Plus. Installationen kommer ske med början under andra halvåret 2015.

VD har ordet

Omsättning och resultat
Omsättningen under fjärde kvartalet ökade med 23 procent och uppgick under 2014 till totalt MSEK 307, en ökning med 10 procent jämfört med 2013. Försäljningsökningen under fjärde kvartalet förklaras primärt av god instrumentförsäljning, men även dollarkursen påverkade intäkterna positivt.

God försäljning i kombination med kostnadsbesparingar och effektiviseringsvinster genom det under året initierade produktivitetsprojektet P20 gjorde att rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK 7, jämfört med MSEK 3 i motsvarande kvartal 2013.

Rörelseresultatet för helåret 2014 uppgick till MSEK 27 vilket är en förbättring på MSEK 14 jämfört med föregående år, exklusive 2013 års avskrivning av POC-projektet. Rörelseresultatet gav en förbättrad EBITDA-marginal på 10 procent (6), vilket dock är lägre än vårt mål om 15 procent.

Även kassaflödet förbättrades under 2014, främst tack vare det förbättrade resultatet men också till följd av minskad rörelsekapitalbindning och minskade investeringar i immateriella tillgångar. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till MSEK 32 (21).

Marknadsutveckling
Den globala marknaden för hematologi har under året utvecklats enligt förväntan med en tillväxt på 3–4 procent, medan tillväxten i vissa utvecklingsländer fortsätter att utvecklas starkt med en tillväxt på över 10 procent. Europa och Nordamerika hade en fortsatt nästan obefintlig tillväxt där försäljning av instrument primärt utgörs av utbyten av maskiner.

Tack vare strategiskt fokus på utvecklingsländer har Boule under 2014 återigen vuxit bättre än den globala marknaden vilket är glädjande. Försäljningen av Boule System (egna instrument och tillhörande förbrukningsvaror) växte starkare än marknaderna i Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika, medan försäljningsutvecklingen i Nordamerika var oförändrad. Försäljningen av OEM-produkter och CDS Brand-produkter var också oförändrad under året.

Nästa produktgeneration
Under 2013 och 2014 bedrev vi ett omfattande utvecklingsprojekt för att ta fram en uppdaterad produktgeneration av våra viktigaste produkter, trepartinstrument. Utvecklingen av nya instrument är ett led i att befästa vår position på världsmarknaden för vår kärnverksamhet, blodcellräknare till små och medelstora laboratorier. De nya instrumenten kommer att ersätta nuvarande produkter under varumärkena Medonic och Swelab.

De nya systemen börjar levereras under andra kvartalet 2015 och kommer successivt lanseras genom vårt distributörsnät, allt eftersom registreringsgodkännanden erhålls i respektive land Vi ser med de nya produkterna potential till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

I och med att utvecklingsarbetet av den nya produktgenerationen är färdigt kommer de totala utvecklingsutgifterna att minska. Eftersom en hel del av de tidigare utvecklingsutgifterna har aktiverats kommer dock de resultatförda utvecklingskostnaderna att öka från och med andra kvartalet 2015. Utvecklingskostnaderna kommer från och med andra kvartalet 2015 primärt att hänföras till produktvård, projekt för kostnadsreduktion samt till förprojekt för framtida system.

Den upphandling till Landstinget i Östergötland som vi, i hård internationell konkurrens, vann vid årsskiftet är ett kvitto på att det finns efterfrågan på den nya produktgenerationen. Upphandlingen på totalt 35 instrument var den största under flera år inom segmentet på vår hemmamarknad.

Framtid
Ökad lönsamhet kommer att vara i fortsatt fokus under 2015 och P20-projektet som initierades under 2014 fortskrider. Omsättning och resultat kan variera kraftigt för enskilda kvartal. Med en ökad installerad bas av instrument, och därmed ökad försäljning av förbrukningsvaror, kommer variationerna dock successivt att minska. Där finns styrkan i vår affärsmodell – att sälja förbrukningsvaror med god lönsamhet till en stadigt ökande installerad bas av egna system.

Ernst Westman, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman 
CEO/VD 
ernst.westman@boule.se 
46-8-744 77 00

Fredrik Alpsten 
CFO/Finansdirektör 
fredrik.alpsten@boule.se 
46-8-744 77 00

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 13 februari 2015 kl 12:00 (CET).


Hela kommunikén

 • Prenumurera på våra nyheter