Bokslutskommuniké januari-december 2012

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Kvartalet oktober–december 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 76,3 (67,7), motsvarande en ökning på 12,7 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 0,8
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (4,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,3 (2,1)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,69 (0,45)

Helåret januari–december 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 275,3 (246,2), motsvarande en ökning på 11,8 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 4,4
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,4 (17,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 11,0 (10,1)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,33 (2,48)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,50 (0,00) per aktie för 2012


Väsentliga händelser under och efter fjärde kvartalet 2012

Ökad satsning på tillväxtmarknader
För att öka fokus på den latinamerikanska marknaden har ett dotterbolag etablerats i Mexiko. Genom dotterbolaget kan Boule effektivare möta efterfrågan på bolagets produkter samt ge ett bättre stöd till distributörerna i regionen.

Boule har också etablerat ett säljkontor i Dubai. Detta för att komma närmare kunderna på de intressanta tillväxtmarknaderna i Mellanöstern och Afrika.

Ledningsförändring i det amerikanska dotterbolaget
Den nordamerikanska marknaden är världens största och Boule bearbetar denna genom sitt dotterbolag Clinical Diagnostic Solutions Inc. Som ett led i att effektivisera samarbetet mellan den svenska och amerikanska verksamheten har koncernens CFO, Fredrik Alpsten, utsetts som tillförordnad VD. Förutom fortsatt goda utsikter till systemförsäljningen i USA ser vi möjligheter med försäljning av helt nya reagenser och kontroller.

VD har ordet

En fortsatt ökad omsättning och högre bruttomarginaler var viktiga framgångar under 2012. Vi har även rapporterat den hittills största enskilda instrumentordern, en ny distributör på den viktiga ryska marknaden, ledningsförändring på Boules största marknad USA och bildandet av ett dotterbolag för ökat engagemang på den stora och snabbt växande latinamerikanska marknaden. Det summerar de största händelserna 2012. Min bedömning är att vi kan se fram emot ett händelserikt år även 2013, samtidigt som vi bedömer att vi kommer att senarelägga lanseringen av POC-produkten.

Försäljningen ökade inom samtliga affärsområden, både under sista kvartalet 2012 och för helåret. Särskilt glädjande är en fortsatt stark instrumentförsäljning på ett flertal tillväxtmarknader, liksom på den mogna USA-marknaden där instrumentförsäljningen ökade med 50 procent. Vi är även nöjda med en fortsatt försäljningsökning av förbrukningsvaror. Framförallt är det förbrukningsvaror till våra egna system som ökar medan OEM-försäljning och övrig försäljning av förbrukningsvaror var oförändrad. Vi har tidigare framhållit vikten av en större installerad bas av egna system för att över tid öka försäljningen av förbrukningsvaror – och därmed få ökade marginaler – och min bedömning är att vi har goda förutsättningar för att fortsätta öka instrumentförsäljningen.

Diakon ZAO kontrakterades till distributör på den ryska marknaden under sommaren. Ryssland är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning och Diakon som komplement till befintliga distributörer har redan 2012 resulterat i en kraftigt ökad försäljning på denna marknad.

Den nordamerikanska marknaden är världens största och Boule bearbetar denna genom sitt dotterbolag Clinical Diagnostic Solutions Inc. Som ett led i att effektivisera samarbetet mellan den svenska och amerikanska verksamheten har koncernens CFO, Fredrik Alpsten, utsetts som tillförordnad VD. Förutom fortsatt goda utsikter till systemförsäljning i USA ser vi möjligheter med försäljning av helt nya reagenser och kontroller.

Vi har fortsatt en del tekniska utmaningar i POC-projektet varför bolaget har beslutat omprioritera utvecklingsinsatserna. Vi räknar därför med att kunna reducera de totala utvecklingskostnaderna. Därmed kommer vi inte påbörja kliniska studier för POC-produkten i tid för att hinna lansera veterinärsystemet 2013. Vi arbetar för närvarande med att revidera lanseringsplanerna. Positivt är att de tekniska resultat som uppnåtts i POC-projektet även kommer att kunna användas i utvecklingen av våra kommande produktgenerationer av traditionella instrument.

Vidare etablerar vi ett dotterbolag i Mexiko som ska svara för den latinamerikanska marknaden. Vi etablerar även ett lokalt säljkontor i Dubai för att komma närmare distributörer och nya marknader i Mellanöstern och Afrika. Det är tre stora och snabbt växande regioner där investeringar i sjukvårdssystem beräknas fortsätta öka och där blodcellräkning är grundläggande för diagnostik, liksom på många övriga tillväxtmarknader. Genom dessa etableringar kommer vi att betydligt effektivare kunna möta den stora efterfrågan som finns och ge ett bättre direkt stöd till de etablerade distributörerna.

Vi är nöjda med den starka utvecklingen på såväl omsättnings- som marginalnivå, men det är samtidigt viktigt att poängtera att det på grund av våra kunders oregelbundna köpmönster är svårt att jämföra olika kvartal.

Slutligen är det glädjande att ge besked om styrelsens beslut att för första gången i bolagets historia ge utdelning till aktieägarna.

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
+46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00
fredrik.alpsten@boule.se

Informationen i denna Bokslutskommuniké är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2013 kl 08:00 (CET).


Bokslutskommuniké januari-december 2012

  • Prenumurera på våra nyheter