Boule Diagnostics AB genomför nedskrivning av tillgångsposten andelar i intressebolag

Efter en nedskrivningsprövning av intressebolaget biosurfit har Boule Diagnostics AB beslutat om en nedskrivning av hela innehavet vilket ger en icke-kassaflödespåverkande resultateffekt om 36,6 MSEK under det andra kvartalet.

biosurfit S.A. (”biosurfit”), ett intressebolag till Boule Diagnostics AB (”Boule”), befinner sig i en tidig kommersialiseringsfas och genererar fortfarande negativt resultat. Bolagets utveckling såväl som den ökade osäkerheten som råder i och med spridningen av covid-19 har lett till att biosurfits behov av framtida kapitaltillskott har ökat. För att säkerställa Boulekoncernens likvida medel och fortsatt stabila finansiella ställning beslutade och kommunicerade Boules styrelse tidigare under våren att avveckla positionen i biosurfit. Diskussioner har förts med intressebolagets övriga ägare och nya investerare för att hitta en ny ägarkonstellation. Då diskussionerna ännu inte resulterat i ett avslut och styrelsen i Boule bedömer att det finns en risk för den fortsatta driften av biosurfit har Boule beslutat att göra en nedskrivning av innehavet.

Boules innehav, som motsvarar 24,99 procent av biosurfits aktier och röster, hade per den 30 juni 2020 innan nedskrivningen ett bokfört värde om 36,6 MSEK i koncernens balansräkning. Boule kommer att göra en nedskrivning av hela beloppet per den sista juni vilket ger en icke-kassapåverkande negativ resultateffekt som belastar det andra kvartalet 2020 med motsvarande belopp.

Boule avslutar även nyförsäljning av biosurfits produkter men koncernens organisation och verksamhet i övrigt påverkas ej.

Boules VD Jesper Söderqvist kommenterar: ”Boule fokuserar och prioriterar investeringar i våra egenutvecklade produkter kommande år. Vi jobbar nu med att hitta rätt balans mellan tillväxt och lönsamhet, där jag ser ett behov av att öka fokus på vår nuvarande affär i det korta perspektivet. Det är tråkigt att den investering vi gjort i biosurfit inte levererade det utfall vi önskade, men det påverkar inte Boules affärer i närtid. Tillsammans med ledning och styrelse på Boule kommer jag att se över vår strategi under 2020 och utvärdera olika vägar framåt vilket även innefattar teknologival för framtida produkter.”

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 22:15 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter