Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Fortsatta försäljningsframgångar

Kvartalet oktober-december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 105,8 (88,4), motsvarande en ökning med 19,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning med 14,4 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 11,9 (12,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1,3 (0,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 1,5 (1,3).
 • Resultatet inkluderar reservering på totalt MSEK 7,4 för sociala kostnader på optionsprogram och kostnader i samband med VD-skiftet.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,31 (0,28), och efter utspädning 0,30 (0,27).

Delårsperioden januari-december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 400,7 (331,4), motsvarande en ökning med 20,9 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning med 19,7 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 19,9 (22,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 47,1 (21,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 36,0 (15,4).
 • Resultatet inkluderar reservering på totalt MSEK 9,9 för sociala kostnader på optionsprogram och kostnader i samband med VD-skiftet.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 7,65 (3,26), och efter utspädning 7,45 (3,23).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 1,25 per aktie för 2016 (0,60).

Väsentliga händelser under kvartalet

Upphandling vunnen i Kenya
Boule vann en upphandling i Kenya om totalt 70 hematologisystem. Köpare är Röda Korset som kommer att placera ut systemen på 35 offentliga sjukhus i Kenya.

Väsentliga händelser efter perioden

Upphandling vunnen i Indien
Boule har vunnit ännu en offentlig upphandling till Indien om totalt 100 Medonic-system. Systemen kommer att levereras under det första kvartalet 2017. Medonic-systemen kommer att installeras på blodbanker runt om i Uttar Pradesh regionen.

Ny VD och koncernchef
Ernst Westman kommer, efter överenskommelse med styrelsen, efter 23 år lämna rollen som VD och koncernchef. Till ny VD och koncernchef har styrelsen utsett Fredrik Dalborg som tillträder den 3 april 2017. Han kommer närmast från Terumo BCT.

Nya finansiella mål och utdelningspolicy
Boules styrelse har beslutat att revidera bolagets finansiella mål samt att uppdatera utdelningspolicy. För att ta del av dessa se sida 12 i bokslutskommunikén.

VD Ernst Westmans kommentarer

”I årets sista kvartal avslutade vi 2016 med rekordförsäljning av antalet instrument, det som utgör själva motorn i vår affärsmodell. Totalt sålde vi drygt 1000 instrument. Den totala försäljningen för perioden oktober-december uppgick till MSEK 105,8 (88,4) vilket i lokal valuta är en ökning med 14,4 % jämfört med samma period 2015. För helåret uppgick försäljningen till MSEK 400,7 (331,4) vilket i lokalvaluta är en ökning med 19,7 %.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2016 uppgick till MSEK 1,3. Rörelseresultatet inkluderar reserveringar om totalt MSEK 7,4, där MSEK 3,6 primärt är reserveringar för sociala kostnader för bolagets optionsprogram till följd av den kraftiga kursuppgången under 2016 och resterande är reserveringar för kostnader som stipuleras i överenskommelsen med undertecknad och bolaget. Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK 47,1 vilket ger en rörelsemarginal på 11,8 % jämfört med 6,5 % för 2015 och är det bästa resultatet vi presterat hittills.

En generell trend vi sett under året är att vi vinner alltfler offentliga upphandlingar. Våra produkter blir allt mer konkurrenskraftiga eftersom efterfrågan på högkvalitativa hematologisystem ökar. Tidigare under året vann vi bland annat två stora upphandlingar i Indien och Mexiko och under fjärde kvartalet vann vi två stora upphandlingar dels till Röda Korset i Kenya och dels till Ministry of Defence och Ministry of Health i Egypten.

Till sist är det med varm hand som jag snart kommer att lämna över VD-skapet för Boule till Fredrik Dalborg som kommer att efterträda mig som VD den 3 april i år. Jag är tacksam och stolt att jag under 23 år som VD för Boule fått vara en del i att bygga upp bolaget till den internationella och tillväxtfokuserade verksamhet och svenska exportsuccé det är i dag.”

Bokslutskommunikén i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63


Om Boule Diagnostics AB (publ

Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl.08:45 CET. Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)

 • Prenumurera på våra nyheter