Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2017

Fortsatt tillväxt, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde 

Kvartalet oktober–december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 107,2 (104,6), motsvarande en ökning med 2,5 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 3,9 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 024 (1 060) vilket är en minskning med 3 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 24,1 (11,9).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 14,9 (1,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,9 procent (1,2).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 8,1 (1,5).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,67 (0,31) och efter utspädning 1,67 (0,30).

Delårsperioden januari–december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 427,8 (396,7), motsvarande en ökning med 7,9 procent. Tillväxten blir 7,9 procent även justerad för förändring av valutakursen.
 •  Antal sålda instrument uppgick under perioden till 4 279 (3 821) vilket är en ökning med 12 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 57,7 (19,9).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 54,4 (47,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,7 procent (11,9).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 37,2 (36,0).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 7,67 (7,65) och efter utspädning 7,67 (7,45).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 2,00 per aktie för 2017 (1,40). 
 •  Styrelsen föreslår att antalet aktier i Boule ökas genom en aktiesplit om 4:1.

Väsentliga händelser under kvartalet

Förstärkt distributörsnätverk

Vid årsskiftet valde Boule att avsluta distributionsavtalet med den rikstäckande distributören för varumärket Swelab i Indien. Bolaget kommer istället att arbeta direkt med regionala distributörer med syfte att öka tillväxt och marginal samt att arbeta närmare den lokala marknaden.

Boule fortsätter att utvidga sitt distributörsnätverk och har slutit ett distributionsavtal med en ny distributör avseende Brasilien och ytterligare åtta latinamerikanska länder för varumärket Medonic.

Väsentliga händelser efter perioden

Ny ansvarig för Commercial Operations

Kiarash Farr har utsetts till direktör med ansvar för Commercial Operations. Han efterträder Claes Blanche som har meddelat att han vill trappa ner från sin nuvarande position för att istället fungera i en rådgivande roll för Boule. Kiarash Farr tillträder tjänsten den 1 mars 2018.

Förstärkt ledningsgrupp

Ledningsgruppen har förstärkts med två nya medlemmar som representerar Human Resources respektive US Sales and Marketing.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

”Det är med tillfredställelse jag ser tillbaka på mitt första verksamhetsår som VD för Boule. Det har varit en utmaning att toppa ett mycket starkt 2016, men teamet har arbetat hårt och lyckats förbättra försäljning, lönsamhet och kassaflöde. Samtidigt har vi tagit fram och börjat implementera ett antal tillväxt- och effektiviseringsinitiativ.

Efter rekordtillväxtåret 2016 kan bolaget redovisa en tillväxt om 7,9 procent för helåret 2017. På en ibland volatil marknad som påverkas av såväl upphandlingar som marknadsspecifika variationer, är Boules genomsnittliga årliga tillväxt för de senaste fem åren över nio procent.

Rörelseresultatet har kraftigt förbättrats under andra halvan av 2017 och rörelsemarginalen för helåret 2017 ökade till 12,7 procent från 11,9 procent 2016. Rörelseresultatet för året belastades med engångskostnader om MSEK 9,8 som uppstått i samband med de omstruktureringar och effektivitetsförbättringar Boule genomfört under året. Justerat för dessa kostnader var rörelsemarginalen 15 procent.

Under 2017 genomförde Boule en omfattande analys och genomgång av bolagets verksamhet och strategi, vilken avslutades under det fjärde kvartalet. Den nya strategin syftar till att lyfta bolaget till nästa nivå och de fem huvudkomponenterna är:

 • Skydda och expandera kärnverksamheten: Fortsatta effektivitetsförbättringar, ökad produktionskapacitet samt säkerställa kvalitet och regelefterlevnad. Utveckla och lansera nästa generations systemplattformar.
 • Stärka positioner på tillväxtmarknader: Vidareutveckla distributörsrelationer och nätverk samt stärka den lokala närvaron.
 • Tillväxt i nya segment och marknader: Expandera på nya geografiska marknader och i nya kundsegment med förbättrade försäljningsmetoder och resurser, tillsammans med samarbetspartners.
 • Utveckla OEM och CDS-brand verksamheterna: Satsa på och expandera utvalda lönsamma produktsegment.
 • Bredda produktportföljen: Utveckla nya systemplattformar och bredda produktportföljen genom samarbeten och förvärv.

2017 avslutades starkt och vi ser fram emot ett spännande 2018.”

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari. 2018 kl. 14:30 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter