Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari–december 2018

God instrumentförsäljning, produkt- och regionmix gav låga marginaler 

Kvartalet oktober–december 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 106,2 (107,2), motsvarande en minskning med 0,9 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 6,4 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 104 (1 024) vilket är en ökning med 8 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 6,6 (24,1).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3,4 (14,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2 procent (13,9).
 •  Resultatet efter skatt är MSEK 1,4 (8,1).
 •  Resultatet per aktie före utspädning är SEK 0,07 (0,42) och efter utspädning 0,07 (0,42).

Helåret januari–december 2018

 •  Nettoomsättningen är MSEK 424,4 (427,8), motsvarande en minskning med 0,8 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 2,7 procent.
 •  Antal sålda instrument uppgick under perioden till 4 167 (4 279) vilket är en minskning med 3 procent.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 22,7 (57,7).
 •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 54,8 (54,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,7).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 41,0 (37,2).
 •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 2,11 (1,92) och efter utspädning 2,11 (1,92).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,55 per aktie för 2018 (0,50).

Väsentliga händelser under kvartalet

Varningsbrev erhållet från FDA
Efter en rutininspektion av Boules instrumenttillverkning i Sverige i maj 2018 mottog Boule den 5 oktober observationer av Food and Drug Administration (FDA). Boule har dedikerat avsevärda resurser till att åtgärda dessa observationer och har återkommit till FDA med åtgärdsplaner enligt tidtabell samt har implementerat förbättrade procedurer enligt planerna. 

Boule tar regelefterlevnad mycket seriöst, och denna fråga har högsta prioritet i företaget. Varningsbrevet begränsar inte produktion eller försäljning av produkter.

Investering i strategiskt partnerskap inom patientnära diagnostik
I december slöts ett strategiskt partnerskap med det portugisiska diagnostikbolaget biosurfit. Biosurfit utvecklar och tillverkar spinit®, ett system för patientnära diagnostik inom hematologi, immunologi och klinisk kemi. Boule förvärvade initialt aktier i biosurfit motsvarande 24,99% det totala aktiekapitalet och antalet röster mot en investering om MEUR 5. Under tiden fram till slutet av 2021 har Boule möjligheten att förvärva ytterligare 24,99% för MEUR 5 plus ränta, samt under 2022 möjligheten att förvärva resterande aktier enligt en förutbestämd multipelvärderingsformel.

Swelab och Medonic når fempartsmarknaden
I november lanserades ett nytt 5-partssystem under varumärkena Swelab och Medonic. Systemet är inriktat på kunder med relativt låga testvolymer och fungerar som ett bra komplement till Boules nuvarande och framtida produktutbud.

Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser har skett under tiden som förflutit mellan rapportperiodens slut och publiceringen av denna bokslutskommuniké.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

Fjärde kvartalet 2018
” Försäljningen i fjärde kvartalet blev svagare än väntat. Trots god tillväxt i flera regioner blev den totala försäljningen av förbrukningsvaror oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Instrumentförsäljningen ökade med 11% och inkluderade 250 instrument till den indiska upphandlingen.

Produktmixen med stark instrumentförsäljning och oförändrad försäljning av förbrukningsvaror påverkade bruttomarginalen negativt. Den starka tillväxten i Asien, som i hög grad drevs av instrumentförsäljning, påverkade också den genomsnittliga bruttomarginalen negativt. Under kvartalet bokfördes ett antal kostnader av engångskaraktär som hade en negativ effekt om MSEK 4 på bruttomarginalen. I kvartalet steg kostnaderna för forskning och utveckling i linje med satsningen på utveckling av nästa generations hematologisystem. Kvartalet har även belastats av kostnader relaterade till hantering av varningsbrevet från FDA.

Helåret 2018
För Boule var 2018 ett år som präglades av hög aktivitet. Efter att ha fastlagt strategierna under 2017 vidtogs en serie åtgärder under 2018 för att utveckla verksamheten i enlighet med dessa.

Kvalitetsarbetet har högsta prioritet, och under året har arbetet intensifierats och resurserna inom kvalitetsorganisationen förstärkts och processerna förbättrats.

Forskning- och utvecklingsorganisationen har stärkts väsentligt för att driva utvecklingen av nästa generations hematologiplattform, vilket är ett viktigt steg i att stärka och bredda Boules produktportfölj och långsiktiga konkurrenskraft. I linje med detta genomfördes också ett förvärv av lasermodulteknologi för att öka takten i utvecklingsarbetet och minska utvecklingsrisken.

Investeringar har gjorts i produktionskapacitet och process-förbättring för tillverkning av kontroller i Florida och nya automationslösningar för effektivare instrumenttillverkning i Sverige.

I november lanserades två nya 5-partssystem, Medonic M51 och Swelab Lumi. Dessa system har utvecklats i samarbete med en extern leverantör. Dessa nya produkter förväntas ge ökad försäljning, enskilda och i kombination med befintliga produkter, samt tillgång till nya kundsegment. Dock med lägre marginaler än för egenutvecklade system.

I december tillkännagavs det strategiska partnerskapet med biosurfit, som ger Boule tillgång till en mycket innovativ plattform för hematologi, klinisk kemi och immunologi i segmentet patientnära diagnostik. Partnerskapet innebär också tillgång till nya sensorteknologier, bland annat bildanalys, vilket skapar nya produktutvecklingsmöjligheter för framtiden.

Åtgärderna är alla betydelsefulla steg som väsentligt stärker Boules position och konkurrenskraft i marknaden på kort och lång sikt. Jag är stolt över Boules globala organisation som hanterat allt detta under en kort tid.

Boule har under året även ställts inför utmaningar. I oktober mottog Boule ett varningsbrev från FDA. Sedan 2017 har Boule investerat i och förbättrat kvalitetsprocesserna, men varningsbrevet visade att ytterligare ansträngningar krävs. Boule är fast beslutet att uppfylla FDA:s krav, och för organisationen har det högsta prioritet. Teamet har hanterat denna utmaning på ett mycket professionellt sätt, med energi, och lösningsorienterat lagarbete. Kvalitetsprocesserna har utvecklats, vilket bekräftades av goda resultat från externa revisioner under året.

I oktober inkom Boule med en åtgärdsplan till FDA som beskrev det arbete som Boule avser utföra för att förbättra kvalitetssystemen och möta FDA:s krav. Arbetet fortgår enligt plan, de flesta processförbättringarna har implementerats, och Boule skickar varje månad in data och rapporter till FDA. I januari skickades en omfattande rapport in, vilken bland annat innehöll en tillbakablickande analys som FDA efterfrågat. Boule har även etablerat en dialog med FDA angående rapporteringen. Rapporteringen i enlighet med Boules åtgärdsplan beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2019.

Sammanfattningsvis var 2018 ett år med hög aktivitet med syfte att utveckla verksamheten, men även motgångar i form av varningsbrevet från FDA. Organisationen har under året utvecklats och stärkts, och produktportföljen har breddats väsentligt. Boule går stärkt in i 2019.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-DECEMBER 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 15:00 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter