Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2019

Nytt rekord i antal sålda instrument, fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Kvartalet oktober-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 129,3 (106,2), motsvarande en ökning med 21,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 17,9 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 231 (1 104) vilket är ökning med 11,5 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 19,7 (6,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 15,1 (3,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,7 procent (3,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 7,2 (1,4).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,37 (0,07).

Helårsperioden januari-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 498,9 (424,4), motsvarande en ökning med 17,6 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 12,0 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under perioden till 4 598 (4 167) vilket är en ökning med 10,3 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 54,0 (22,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 70,0 (54,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,0 procent (12,9).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 37,5 (41,0).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,93 (2,11).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,60 per aktie för 2019 (0,55).

Väsentliga händelser under kvartalet

Jesper Söderqvist utsedd till vd
Jesper Söderqvist har utsetts till ny VD och koncernchef med tillträde senast den 11 maj 2020. Jesper har 15 års erfarenhet av ledningsarbete i medicintekniska bolag med en bred erfarenhet av försäljning, marknadsföring, utveckling och produktion. Jesper kommer närmast från First North noterade Arcoma AB. Från den 19 januari när Fredrik Dalborg lämnar till dess att Jesper Söderqvist tillträder kommer bolagets finansdirektör och vice VD Christina Rubenhag inneha rollen som tillförordnad VD och koncernchef. Under samma period går styrelsens ordförande Peter Ehrenheim in som arbetande styrelseordförande för att stötta ledningsgruppen.

Väsentliga händelser efter kvartalet
Förstärkning produktion
Med syfte att stärka produktionsorganisationen har ansvaret delats upp mellan produktion av instrument och förbrukningsvaror. Eduardo Pagani, produktionschef för fabriken i Florida, övertar det globala ansvaret för produktion av förbrukningsvaror. Ansvaret för instrumenttillverkningen övertas av Mikael Ekholm från och med februari. De båda kommer ingå i ledningsgruppen och i samband med denna förändring lämnar produktionsdirektör Hans Johansson bolaget efter mångårig tjänst.

Fredrik Ekdahl lämnar Boule
Fredrik Ekdahl som ansvarar för Boules systemutveckling har efter sju år hos bolaget beslutat sig för att söka nya utmaningar. Fredrik kommer fortsätta leda systemutvecklingen med starkt engagemang till och med den 10 juni 2020. Rekrytering av ersättare pågår.

Tf. VD Christina Rubenhag kommenterar

”Den 19 januari tillträdde jag som tillförordnad VD och koncernchef på Boule Diagnostics AB i tillägg till min roll som finansdirektör, en roll som jag har haft sedan 2017. Även om VD-rollen är spännande ser jag fram emot den 11 maj då Jesper Söderqvist tar över rodret.

Fjärde kvartalet 2019

Den goda försäljningstillväxten som etablerats under de tre första kvartalen 2019 fortsatte under det fjärde kvartalet. Instrumentförsäljningen steg med 11,5 procent, till ett nytt rekord på 1 231 instrument, och försäljning av förbrukningsvaror steg med 31 procent. Tillväxten var god i de flesta regioner, med undantag av Östeuropa som hade en lite svagare utveckling efter ett i övrigt starkt år. USA fortsatte att växa, även om marknadsutvecklingen för egna system under kvartalet varit något svag. Den positiva utvecklingen för OEM produkterna som vi sett under 2019 fortsatte dock under det fjärde kvartalet. Försäljningen av förbrukningsvaror fortsatte att utvecklas väl och särskilt glädjande är det att se att försäljningen av förbrukningsvaror till de instrument som såldes under upphandlingen i Indien i slutet av 2018 nu kommit igång, om än något senare än väntat. En andra leverans av förbrukningsvaror för den upphandling som vanns i slutet av 2017 i Afrika har också skett, motsvarande ungefär ett års konsumtion. Bruttomarginalen förbättrades jämfört med motsvarande kvartal förra året, tack vare högre andel försäljning av engångsprodukter och prishöjningar, men var något svagare än snittet för året till följd av geografisk mix och hög instrumentförsäljning med en stor andel leveranser till Asien.

Helåret 2019

Under 2019 lyckades vi åtgärda en del faktorer som påverkat försäljningsutvecklingen 2018 negativt. Nya fempartssystem lanserades och kvalitetsproblem med det befintliga fempartssystemet Quintus löstes. De nylanserade veterinärprodukterna togs väl emot av marknaden. En förstärkt kommersiell organisation kunde effektivt marknadsföra och sälja den uppdaterade och bredare produktportföljen.

Lönsamheten har förbättrats kraftigt under andra halvåret. Denna utveckling har delvis drivits av en ökad försäljning av förbrukningsvaror när instrument i tidigare vunna upphandlingar gradvis installerats och kommit i storskalig användning. Dessutom har förändringar i distributörsstrukturen genomförda under 2018 och 2019 fått genomslag i förbättrade marginaler och högre försäljning samtidigt som Boule kommit närmare slutkunderna.

Trimning av strukturen

Inom produktion ligger fokus på att ytterligare lyfta kvalitetsarbetet, kostnadseffektivitet, förberedelser inför produktion av den nya fempartsplattformen samt att etablera tillverkning av förbrukningsvaror i Ryssland. För att öka takten i detta arbete har en omorganisation skett och produktionsansvaret delats upp mellan produktion av instrument och förbrukningsvaror. Eduardo Pagani som tidigare varit produktionschef för fabriken i Florida har befordrats och tagit plats i ledningsgruppen som ansvarig för produktion av förbrukningsvaror globalt. Även en externrekrytering till ledningsgruppen har skett och Mikael Ekholm, som har lång erfarenhet från bil- och lastbilsindustrin, kontraktstillverkning samt laboratoriemedicin, tar från och med februari över ansvaret för instrumenttillverkningen.

Förbättrade kvalitetsprocesser

Sedan 2017 har ett starkt fokus varit att förbättra kvalitetsprocesser och stärka resurser. Under 2019 har åtgärdsplanen som följde varningsbrevet 2018 slutförts. I juli 2019 genomförde FDA en uppföljningsinspektion, och åtgärdsplanen från den inspektionen slutfördes i januari 2020. Dialogen med FDA om nästa steg i denna process fortsätter på ett konstruktivt sätt. De interna kvalitetsprocesserna har lyfts till en ny nivå som Boule kommer att bibehålla och vidareutveckla.

Boule 2020

Boule går in i 2020 med en starkt positiv trend i försäljningstillväxten samt med förbättrad lönsamhet. Med de sex nya produkterna som lanserats under 2017 och 2018, samt en förstärkt kommersiell organisation är förutsättningarna för fortsatt hälsosam tillväxt goda. Organisation och processer inom forskning och utveckling samt produktion har stärkts, och arbetet med att effektivisera och förbättra inom dessa områden kommer att fortsätta.

Jag vill passa på att tacka Fredrik Dalborg, som efter cirka tre år på Boule, lämnade bolaget den 18 januari för att bli VD i ett annat svenskt medicinteknikbolag.”

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-DECEMBER 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Rubenhag, tf. VD och koncernchef samt finansdirektör (CFO),
Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 15:00 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter