Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari–december 2020

Framsteg inom utveckling, men pandemin tynger kvartalet

Kvartalet oktoberdecember 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 92,7 MSEK (129,3), motsvarande en minskning med 28,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 23,4 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 834 (1 231) vilket är en minskning med 32,2 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,3 MSEK (19,7).
 • Rörelseresultatet, uppgick till -41,6 MSEK (15,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -44,9 procent (11,7). Exklusive nedskrivningen av immateriella tillgångar om 40,0 MSEK uppgick rörelseresultatet till -1,6 MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32.6 MSEK (7,2).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,68 SEK (0,37).

Helårsperioden januaridecember 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 400,5 MSEK (498,9), motsvarande en minskning med 19,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 18,3 procent.
 • Antal sålda instrument hämmades sedan i mars av pandemin och uppgick till 3 047 (4 598) vilket är en minskning med 33,7 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,2 MSEK (54,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,9 MSEK (70,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,5 procent (14,0). Exklusive nedskrivningen av immateriella tillgångar uppgick rörelseresultatet till 34,1 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,5 procent.
 • Resultatet efter skatt inklusive nedskrivningen av innehavet i intressebolaget biosurfit uppgick till -48,0 MSEK (37,5).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,47 SEK (1,93).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,55 per aktie för 2020 (0,00).

Väsentliga händelser under kvartalet

Boules egenutvecklade teknik blir basen i bolagets nya plattform, förvärvad laserteknik skrivs ned
Utvecklingen av nästa generations plattform för analysinstrument har nu passerat en viktig milstolpe avseende design, kravspecifikation och teknikval. Under utvecklingsarbetet har olika lösningar utvärderats, varav ett spår inkluderade förvärv av teknologi för laseroptik. Som en konsekvens av andra överväganden och teknikval har dock en annan utvecklingslinje visat sig ge bättre resultat, varför den förvärvade teknologin och därmed relaterade investeringar skrivs ned med 40 MSEK. Nedskrivningarna påverkar inte kassaflödet men belastar resultatet under fjärde kvartalet 2020.

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets slut.

VD Jesper Söderqvist kommenterar

”Coronapandemins framfart globalt har kraftigt påverkat även fjärde kvartalet. Vi summerar 2020 till ett utmanade år avseende försäljning och lönsamhet. Vi har samtidigt gjort viktiga framsteg i vår produktutveckling, som visserligen utlöste ett nedskrivningsbehov, men som underbygger framtida tillväxt. Trots dessa utmaningar har vi hanterat kassaflödet väl, vårdat våra relationer med våra distributörer samt utvecklat processer och organisation.

Viktig milstolpe uppnådd i Boules plattformsprojekt
Utvecklingen av nästa generations plattform, som kommer att adressera en större och snabbare växande marknad, för analysinstrument passerade under december en viktig milstolpe avseende design, kravspecifikation och teknikval. Under året har vi gjort stora framsteg inom projektet innebärande att vi preciserat alla väsentliga teknikval där Boules egenutvecklade laserteknik blir basen för den nya plattformen. Vi har stakat ut en tydlig plan för vår första release som blir ett avancerat 5-partsinstrument för humanmarknaden med planerad lansering i slutet av 2022. Beslutet att gå vidare med vår egenutvecklade laserteknik innebar att den teknologi som förvärvades 2018 blev överflödig och hela investeringen skrevs ned med 40 MSEK, vilket belastar resultatet under fjärde kvartalet 2020.

Ökad påverkan från covid-19 i slutet av året
Den optimism som många marknader signalerade i mitten av hösten vändes i takt med att en andra, eller i vissa regioner en tredje, våg av corona ledde till nya restriktioner och nedstängningar på många av våra huvudmarknader. Restriktionerna minskar antalet läkarbesök och ger därmed lägre testvolymer vilket minskar vår försäljning av förbrukningsvaror. Det är även fortsatt svårt att installera och driva försäljning av nya instrument givet sjukvårdens prioriteringar. 

Omsättningen uppgick till 93 MSEK i fjärde kvartalet och minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Därmed bröts den positiva försäljningstrend vi såg i tredje kvartalet. För helåret blev försäljningen 400 MSEK, vilket är 20 procent lägre än rekordåret 2019. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet försämrades med 2 procentenheter mot tidigare år, vilket förklaras främst av låg försäljning men även av kostnader för nedskrivning av lager till följd av leverantörsbyte och utfasning av produkter och komponenter. För helåret blev bruttomarginalen 44 procent, vilket är väsentligt lägre än både vår ambition och potential. 

Kvartalets rörelseresultat belastades av nedskrivningar avseende förvärvad laserteknik och uppgick till -42 MSEK i kvartalet och -6 MSEK för helåret. Exklusive nedskrivningar var rörelseresultatet för kvartalet -1,6 MSEK och för helåret 34 MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 8,5 procent för helåret 2020.

Under året har vi arbetat målmedvetet med att säkra det operativa kassaflödet för att möjliggöra fortsatta satsningar på våra strategiska investeringar. Våra disponibla likvida medel har ökat med 5 MSEK.

Framsteg inom nya områden
Trots att pandemin påverkar aktiviteten i marknaden negativt har Boule haft fullt fokus på tillväxtagendan. I början av året vann vi en publik upphandling av instrument till blodbanker i Indien och mot slutet av året sålde vi också instrument till privata blodbanker på samma marknad. Insteget mot blodbanksmarknaden är i linje med vår strategi att bredda vårt erbjudande till nya segment.

Vi jobbar även med löpande produktförbättringar och implementering av fler analyser för befintliga produkter. I vår veterinärportfölj lanserade vi under kvartalet en ny panel till vårt kliniska kemiinstrument Exigo C200 med tester för att mäta infektioner hos katter.

Ett flertal utbildningswebinarier har hållits vilket varit mycket uppskattat av bolagets globala distributörer. Vi
arbetar hårt för att fortsätta erbjuda marknadens bästa kundupplevelse och vara närvarande digitalt. Utbildningar är ett viktigt verktyg för att underhålla och fördjupa våra
relationer med våra distributörer vilka utgör basen för vår långsiktiga tillväxt och lönsamhet.

Arbetet med att etablera lokal tillverkning av förbrukningsvaror i Ryssland fortsatte enligt plan och vi räknar med produktionsstart i slutet av första kvartalet 2021.

Vägen tillbaka till tillväxt och lönsamhet
Covid-19-pandemin har temporärt minskat efterfrågan och det finns en fortsatt osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig. Vi planerar för att efterfrågan ska normaliseras under andra halvåret 2021. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar.

Genom hårt arbete har vi skapat en utmärkt position för att återvända till tillväxt under 2021. Fokuserat arbetar vi för att säkra vår marknadsposition efter pandemin genom att:

 • Ge support vid behov till installerad bas av instrument som varit nedstängda så att de snabbt återtas i drift då detta driver försäljning av förbrukningsvaror med hög marginal
 • Öka marknadsföring och närvaro när upphandlingar av nya instrument drar igång igen
 • Fortsätta arbetet med att effektivisera våra processer och öka vår produktivitet

Återgång till god tillväxt och lönsamhet bygger på att pandemin ger vika. Vi genomför många insatser för att ta tillvara de möjligheter som trots allt finns samt trimmar och förbereder oss för ett mer normalt marknadsläge, vilket gör mig hoppfull inför det kommande året.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla distributörer, leverantörer och Boules personal för fantastiska insatser under ett utmanande år.”

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 15:00 CET
.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter