Boule Diagnostics AB (publ) delårsrapport januari-juni 2016

Försäljningsrekord och ökat resultat

Kvartalet april–juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 102,0 (78,9), motsvarande en ökning med 29,3 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -1,1 (0,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 12,6 (3,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 9,0 (2,4).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,91 (0,51), och efter utspädning 1,89 (0,51).

Delårsperioden januari-juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 186,4 (154,2), motsvarande en ökning med 20,9 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 5,0 (-0,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,0 (12,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 15,2 (9,0).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 3,24 (1,91), och efter utspädning 3,20 (1,90).

Väsentliga händelser under kvartalet

Upphandling vunnen i Indien

Boule vann i början av maj tillsammans med sin indiska distributör en upphandling om 136 Medonic-instrument i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Instrumenten installeras på 136 sjukhus runt om i delstaten med början under andra kvartalet 2016.

Ny upphandling vunnen i Mexiko

I mitten av juni vann Boule tillsammans med sina mexikanska distributörer en betydande andel av flera offentliga upphandlingar i Mexiko. Totalt omfattar de vunna upphandlingarna 329 hematologisystem. Instrumenten levererades i slutet av andra och i början av det tredje kvartalet 2016.

VD Ernst Westmans kommentarer

Försäljningen andra kvartalet innebär en rekordnotering, det är första gången omsättningen överstiger 100 MSEK ett enskilt kvartal. Försäljningen på 102 MSEK innebär en ökning med 29 procent jämfört med andra kvartalet 2015.

Totalt ökade Boules försäljning med 14 procent under den senaste tolvmånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Försäljningsutvecklingen var framförallt stark i Latinamerika och Asien som ökade med 67 respektive 38 procent. Vi ser fortsatta utmaningar för instrumentförsäljningen på vissa marknader men vår affärsmodell och geografiska spridning skyddar oss från stora negativa effekter även om enskilda marknader utvecklas sämre under en tid.

Självfallet är jag mycket nöjd med försäljningsutvecklingen under kvartalet och halvåret, men framförallt är jag nöjd med att vårt långsiktiga arbete med att öka lönsamheten ger fortsatta resultat. Lönsamheten har också förbättrats genom att den nya instrumentgenerationen, med sina högre priser, står för en ökad andel av instrumentförsäljningen.

Försäljningen av våra nya instrumentgenerationer har nu börjat ta fart, liksom vårt samarbetsavtal beträffande klinisk kemi på den amerikanska marknaden, vilket gör att vi ser på framtiden med god tillförsikt.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63


Om Boule Diagnostics AB (publ
)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 1 augusti kl. 12:00 (CET).


Release

 • Prenumurera på våra nyheter