Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2017

Stabil försäljning efter starkt Q1, omstruktureringskostnader belastar lönsamheten 

Kvartalet april–juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 104,3 (102,0), motsvarande en ökning med 2,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en minskning med -1,4 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till

1 092 (1 143) vilket är en minskning med 4 procent.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 5,0 (-1,1).
 • Rörelseresultatet, inklusive kostnader för effektivitetshöjningar och engångskostnader, uppgick till MSEK -0,7 (12,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -0,7 procent (12,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -1,1 (9,0).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK

-0,24 (1,91) och efter utspädning -0,24 (1,89).

Delårsperioden januari–juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 210,9 (186,4), motsvarande en ökning med 13,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning med 9,0 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under perioden till

2 235 (1 838) vilket är en ökning med 22 procent.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 23,5 (5,0).
 • Rörelseresultatet, inklusive kostnader för effektivitetshöjningar och engångskostnader, uppgick till MSEK 11,2 (21,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,3 procent (11,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 7,5 (15,2).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,60 (3,24) och efter utspädning 1,56 (3,20).

Väsentliga händelser under kvartalet

Åtgärder för att öka effektiviteten och lönsamheten

Bolaget har under kvartalet genomfört ett flertal åtgärder för att öka effektiviteten och den framtida lönsamheten. Åtgärderna, bland annat nedläggningen av fabriken i Kina, rör flera funktioner och avdelningar och har varit kostsamma men bedöms medföra effektivitetshöjningar och lönsamhetsförbättringar redan från och med tredje kvartalet 2017. Bolaget har under kvartalet reserverat totalt cirka MSEK 4 för detta.

Engångskostnader

Kvartalet har påverkats av engångskostnader, i tillägg till kostnader för ovanstående aktiviteter för att höja lönsamheten, på totalt cirka MSEK 8. Kostnaderna inkluderar ytterligare kostnader för VD-skiftet, kostnader för personaloptionsprogram samt nedskrivning av osäkra kundfordringar.

Väsentliga händelser efter perioden

Bolagets CFO slutar

Fredrik Alpsten, som under sex år varit CFO på bolaget, har meddelat att han önskar sluta på bolaget. Han lämnar sin tjänst senast under början av 2018 för en ny anställning utanför bolaget. Vi tackar Fredrik Alpsten för en värdefull insats och önskar honom allt gott för framtiden. Processen att rekrytera en ny CFO har påbörjats

VD Fredrik Dalborg kommenterar

”Första kvartalet 2017 såg vi en försäljningstillväxt på 26% och en ökning av antal sålda instrument på 65%. Andra kvartalets försäljning som uppgick till MSEK 104,3 (102,0) är ungefär i linje med föregående kvartal. För första halvåret är dock försäljningsökningen 13% och rullande 12 månader 17%.

Vi har valt att under kvartalet ta kostnader för att höja den framtida effektiviteten och lönsamheten. Våra tillväxt och lönsamhetsmål står fast, även om kvartalsvisa variationer på grund av upphandlingar etcetera kan förekomma även fortsättningsvis. 

Under 2017 har vi ökat fokus på Indien och Asien där tillväxten är stark och marknadspotentialen god. Indien, bedömer vi nu, är världens största hematologimarknad. Vi vann under kvartalet ytterligare en offentlig upphandling i den indiska delstaten Assam. Upphandlingen omfattar 140 instrument som kommer användas i mobila enheter. För att bygga vår position på dessa marknader accepterar vi att sälja instrument till något lägre pris, vilket minskar vår bruttomarginal. Vi bedömer dock att detta över tid kommer kompenseras av högre försäljning av förbrukningsmaterial och därmed över tid ge bättre bruttomarginaler. Vi har i juli månad även justerat upp priserna för förbrukningsvaror i Indien, och det är glädjande att se att tillväxten i förbrukningsvaror i Asien var över 50% i kvartalet. Samtidigt ser vi över vår struktur i dessa länder för att förbättra tillväxt och marginaler. 

Framför oss har vi ett fortsatt arbete att stärka bolaget och utveckla det till nästa nivå. Prioriteringarna är som tidigare kommunicerat:

 1. Ytterligare åtgärder för att stödja och förstärka företagets försäljnings- och lönsamhetstillväxt,
 2. Fortsätta förbättra nuvarande produkter samt utveckla nya,
 3. Förstärka och utvidga produktportföljen genom distributionsavtal, OEM-avtal och eventuella förvärv.”

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti. 2017 kl. 08:45 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter