Boule Diagnostics AB (publ) delårsrapport januari-mars 2017

Fortsatt stark instrumentförsäljning 

Kvartalet januari–mars 2017

  •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 106,6 (84,4), motsvarande en ökning med 26,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning med 22,4 procent.
  •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 143 (695) vilket är en ökning med 65 procent.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 18,5 (6,1).
  •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 12,0 (8,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,2 procent (9,9).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 8,7 (6,3).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,84 (1,33) och efter utspädning 1,79 (1,33).

Väsentliga händelser under kvartalet

Upphandling vunnen i Indien

Boule vann ytterligare en offentlig upphandling till Indien om totalt 100 hematologisystem. Systemen levererades under kvartalet. Systemen har installerats på blodbanker runt om i delstaten Uttar Pradesh.

Ny VD och koncernchef

Efter 23 år lämnade Ernst Westman rollen som VD och koncernchef för Boule. Till ny VD och koncernchef utsåg styrelsen Fredrik Dalborg som tillträdde den 3 april 2017. Han kommer närmast från Terumo BCT.

Nya finansiella mål och utdelningspolicy

Boules styrelse beslutade att revidera bolagets finansiella mål samt att ändra utdelningspolicy.

VD Fredrik Dalborgs kommentarer

”Den 3 april tillträdde jag som VD och koncernchef på Boule Diagnostics. Under den första tiden har fokus legat på att snabbt skapa mig en bild av kundbehov, marknadsutveckling och organisation genom många och detaljerade diskussioner med kunder, distributörer och medarbetare i olika delar av världen.

Vi har ett kompetent team av medarbetare och relationerna med kunder och distributörer är goda. Boules produkter har ett mycket gott anseende vad gäller kvalitet, precision och lågt servicebehov och det är glädjande att konstatera att vi har starka positioner både på mogna marknader som USA och på tillväxtmarknader som Ryssland och Indien.

Framför oss har vi ett arbete att stärka bolaget och utveckla det till nästa nivå. Prioriteringarna framöver kommer att vara: 

  1. Ytterligare åtgärder för att stödja och förstärka vår försäljnings- och lönsamhetstillväxt,
  2. Fortsätta förbättra nuvarande produkter samt utveckla nya,
  3. Förstärka och utvidga vår produktportfölj genom distributionsavtal, OEM produkter och eventuella förvärv.

Parallellt med detta fortsätter våra processeffektiviseringsprogram, vi ser över hur tillverkningsstrukturen kan optimeras och vi upprätthåller höga kvalitets och regulatoriska standarder

Delårsrapporten för januari-mars 2017 i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46-8-744 77 00

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 13:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter