Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Fortsatt förbättrad lönsamhet trots svag försäljning i början av året 

Kvartalet januari–mars 2018

  •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 99,5 (106,6), motsvarande en minskning med 6,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 2,3 procent.
  •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 940 (1 143) vilket är en minskning med 18 procent.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 6,3 (18,5).
  •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,8 (12,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,9 procent (11,2).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 14,9 (8,7).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 3,08 (1,84) och efter utspädning 3,08 (1,79).

Väsentliga händelser under kvartalet

Förstärkt ledningsgrupp

Kiarash Farr har utsetts till direktör med ansvar för Commercial Operations. Han efterträder Claes Blanche som har meddelat att han vill trappa ner från sin nuvarande position för att istället fungera i en rådgivande roll för Boule. Kiarash Farr tillträdde tjänsten den 1 mars 2018.

Ledningsgruppen har förstärkts med två nya medlemmar som representerar Human Resources respektive US Sales and Marketing.

Väsentliga händelser efter perioden

Boule förvärvar teknologier som kommer att användas i nästa generations systemplattform för 5-part segmentet

Boule har i april förvärvat teknologier inom laseroptik som kommer att anpassas till Boules krav och användas i kombination med egenutvecklade teknologier i Boules nästa generations produktplattform. Därmed kan tiden till nästa produktlansering inom det snabbväxande 5-part segmentet förkortas och utvecklingskostnad och risk reduceras. Säljaren är Drew Scientific, Inc. och köpeskillingen är USD 3 miljoner, varav USD 750 000 skall betalas när överföringen av teknologin är genomförd, vilket förväntas vara slutförd i början av det tredje kvartalet 2018.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

”Efter en stabil avslutning på 2017 inleddes 2018 med något trevande försäljningssiffror. Januari och februari blev svagare än motsvarande månader 2017 då bland annat upphandlingar vanns i Afrika och Mellanöstern. Försäljningen minskade även dels i Västeuropa där många kunder inväntade releasen av det nya veterinär-hematologisystemet H400, och dels i Indien på grund av övergångsprocessen till vår nya distributionsstruktur där. I mars förbättrades försäljningen betydligt, om än inte tillräckligt för att visa på tillväxt mot det starka jämförelsekvartalet 2017, då tillväxten var 26%. Tillväxt i enskilda kvartal kan påverkas väsentligt av upphandlingar. Under första kvartalet 2018 slutfördes inga större upphandlingar och intäkterna uppgick till MSEK 99,5 (106,6).

Boule tecknade i april ett avtal om att förvärva teknik som kommer att användas för utvecklandet av nästa generations plattform inom 5-partsanalys. Förvärvet ger Boule tillgång och rättigheter till ny teknologi inom laseroptik och sensorer. Teknologin möjliggör en mer djupgående analys av de vita blodcellernas olika undergrupper och därmed en 5-partsanalys av cellerna. Den förvärvade teknologin har granskats i detalj av Boules FoU-team och kommer att anpassas till Boules krav och användas i kombination med internt utvecklad teknologi för utvecklandet av nästa generations plattform. Förvärvet kommer förkorta tiden till nästa produktlansering på den snabbväxande 5-partsmarknaden och samtidigt minska såväl utvecklingskostnader som risker.

I april nådde det nya veterinära hematologisystemet H400 marknaden. Boules kunder har inväntat lanseringen och vi såg en avmattning i försäljningen av den tidigare modellen under det första kvartalet 2018 till följd av detta. Orderboken är välfylld för det nya instrumentet och de första enheterna har under april installerats ute hos kund. H400 kommer att följas av lanseringen av det nya systemet för veterinär klinisk kemi, C200. De två systemen har integrerad mjukvara och kommer att användas i kombination av kunderna och tillsammans stärker de Boules produktportfölj på veterinärmarknaden.  

Tillväxt och effektiviseringsinitiativen kommer att fortsätta, och under den andra halvan av 2018 planeras lanseringen av CellaVisions nya produktplattform. Denna nya plattform möjliggör digital cellanalys på små och medelstora laboratorier och utgör ett komplement till Boules produktportfölj. Utöver detta kommer teamet arbeta med ytterligare tillväxtsatsningar i linje med etablerade strategier.”

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj, 2018 kl. 15:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter