Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Stark försäljningstillväxt inleder 2019 

Kvartalet januari – mars 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 118,6 (99,5), motsvarande en ökning med 19,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 11,5 procent.
  •  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 159 (940) vilket är en ökning med 23,3 procent.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK -4,9 (6,3).
  •  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,7 (18,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,1 procent (18,9).
  •  Resultatet efter skatt är MSEK 9,8 (14,9).
  •  Resultatet per aktie före utspädning är SEK 0,51 (0,77) och efter utspädning 0,51 (0,77).

Väsentliga händelser under kvartalet

Inga väsentliga händelser skedde under det första kvartalet 2019.

Väsentliga händelser efter kvartalet

En genomgång och samlad bedömning av bolagets kundfordringar har skett och bolaget har beslutat att under andra kvartalet reservera ytterligare cirka MSEK 6 för osäkra kundfordringar.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

Stark försäljningstillväxt inleder 2019

”Efter en relativt svag försäljningsutveckling 2018 inleds 2019 starkt. Tillväxten var 19 procent, 11 procent valutajusterat, och försäljningen nådde MSEK 118,6 för kvartalet, ett nytt rekord. Instrumentförsäljningen ökade med 23 procent till 1 159 enheter i kvartalet. Instrumentförsäljningen i Asien var fortsatt stark, vilket ledde till en ytterligare förstärkt marknadsposition och installerad bas, men också viss negativ effekt på genomsnittspriser och bruttomarginal. I fempartssegmentet var försäljningen av Quintus fortsatt svag, medan försäljningen av instrument för de nyligen lanserade fempartssystemen utvecklades väl.

Försäljningen av förbrukningsvaror steg kraftigt i kvartalet med 32 procent, efter en svag utveckling i fjärde kvartalet 2018.

Tillväxten var stark i alla geografiska regioner, framförallt Latinamerika och Afrika/Mellanöstern. I USA var försäljningen av Boules egna system, egna instrument och förbrukningsvaror, i stort sett oförändrad justerat för valutakursförändringar, medan valutaeffekter resulterade i försäljningstillväxt även i USA marknaden.

Försäljning av veterinärprodukter fortsatte att utvecklas väl och tillväxten var signifikant jämfört med första kvartalet 2018.

Bruttomarginalen stärktes signifikant jämfört med föregående kvartal, men var lägre än första kvartalet 2018. Detta förklaras främst av den fortsatt starka tillväxten i Asien, där en fortsatt expansion av antalet installerade instrument hade en negativ inverkan på bruttomarginalen. Rörelsekostnaderna var lägre än föregående kvartal, men högre än första kvartalet 2018 på grund av den gradvisa förstärkningen av kommersiella resurser och FoU för att driva framtida tillväxt.

De kommersiella aktiviteterna utvecklas

Boule har stärkt de kommersiella resurserna med syfte att bättre kommunicera vetenskapliga, kliniska och ekonomiska budskap samt att driva mer regionala marknadsförings- och utbildningsaktiviteter. Under de senaste månaderna har Boule deltagit i branschmässor i Mellanöstern och Sydostasien samt organiserat utbildningsforum i Asien och Latinamerika. Väsentliga resurser har lagts på lanseringen av de nya fempartssystemen, men också på framgångsrika åtgärder för att förbättra det äldre Quintussystemet. Ytterligare kommersiellt fokus kommer nu att läggas på CellaVision DC1 och biosurfit spinit produkterna.
Resurser läggs på partnerskap med distributörer och stöd för lokala marknadsföringsåtgärder. I Östeuropa har Boule vidtagit åtgärder för att stärka den lokala närvaron och förbättra distributörsnätverket.

I USA marknaden har viktiga milstolpar uppnåtts, bland annat har Boule erhållit Preferred Vendor status med den största distributören för medicinska och kirurgiska produkter i USA. Preferred Vendor avtalet innebär bättre tillgång till distributörens säljorganisation och förbättrade säljincitament. Avtalet trädde i kraft den 1 april 2019. Dessutom har avtal slutits med en ny distributionspartner som fokuserar på större sjukvårdssystem för att möta behovet av decentraliserade laboratorietester.

Fortsatta förbättringar i kvalitetssystemet

Boules produkter håller erkänt hög kvalitet, och den höga kvaliteten på nuvarande och framtida produkter säkerställs genom ett system med rigorösa kvalitetsprocesser. Arbetet med att noga följa och utveckla kvalitetsprocesserna engagerar hela organisationen samt även externa parter.

Arbetet med åtgärdsplanen för att förbättra kvalitetssystemet och möta FDA:s krav fortgår enligt tidtabell och de flesta processförbättringarna har implementerats. Implementeringen av Boules åtgärdsplan beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2019 och en dialog förs med FDA angående nästa steg i processen.

Kvalitetsprocesserna har förbättrats och utvecklats, vilket bekräftades av goda resultat från externa revisioner under fjärde kvartalet 2018 och även under 2019.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI – MARS 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 15:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter