Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari-september 2015

Ökad omsättning och högre bruttomarginal

Omsättningen för tredje kvartalet 2015 ökade med 20,7 procent till 88,8 (73,6) MSEK. Justerat för valutakurser – framförallt avseende USD – ökade försäljningen med 4,2 procent jämfört med samma kvartal 2014. För perioden januari till och med september ökade omsättningen med 12,2 procent till 243,0 (216,6) MSEK. Justerat för valutakurser var det en nedgång i försäljningen på 1,8 procent.

Bruttomarginalen för tredje kvartalet 2015 uppgick till 46,6 procent (44,2). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på ökad försäljning av förbrukningsvaror samt den högre USD-kursen.

Under det tredje kvartalet fortsatte förbrukningsvaror, reagens och blodkontroller, att öka sin andel av försäljningen. De svarade under kvartalet för 57 procent av vår nettoomsättning jämfört med 55 procent under samma period 2014. Den trendmässiga ökningen bidrar till stabilare omsättning och högre bruttomarginaler.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 8.9 (10.0) MSEK.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se


Delårsrapport januari-september 2015

Pressmeddelande (PDF)

  • Prenumurera på våra nyheter