Boule Diagnostics AB (publ) delårsrapport januari-september 2016

Mer än fördubblat resultat och fortsatta försäljningsframgångar

Kvartalet juli–september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 108,5 (88,8), motsvarande en ökning med 22,2 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12,7 (10,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 24,8 (8,9).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 19,3 (5,1).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 4,11 (1,07), och efter utspädning 4,02 (1,07).

Delårsperioden januari–september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 294,9 (243,0), motsvarande en ökning med 21,4 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 8,0 (9,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 45,8 (21,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 34,6 (14,1).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 7,34 (2,99), och efter utspädning 7,19 (2,98).

Väsentliga händelser under kvartalet

Kontrakt i USA
Boule slöt avtal med amerikanska Novant Health Systems (”NHS”) om att vara huvudleverantör av treparts hematologisystem. NHS är ett välrenommerat icke-vinstdrivande nätverk av läkarmottagningar, öppenvårdskliniker och sjukhus. NHS har totalt 15 sjukhus och mer än 530 läkarmottagningar. Totalt omfattar avtalet ett fyrtiotal hematologisystem, inklusive utrustning, förbrukningsvaror, service och support. Instrumenten kommer börja att levereras i slutet av året.   

Upphandling vunnen i Kenya
Boule vann en upphandling i Kenya om totalt 70 hema-tologisystem. Köpare är Röda Korset som kommer att placera ut systemen på 35 offentliga sjukhus i Kenya. Instrumenten kommer att levereras under fjärde kvartalet 2016.

VD Ernst Westmans kommentarer

Vi har under kvartalet och sedan årsskiftet sett en god resultat- och försäljningsutveckling. Försäljningen har under perioden januari – september ökat med 21,4% och med 22,2% under det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet har under perioden januari – september mer än fördubblats jämfört med samma period föregående år, från 21,0 MSEK till 45,8 MSEK. För tredje kvartalet är rörelseresultatet 24,8 MSEK (8,9). Detta motsvarar en rörelsemarginal på 22,9% (10,0).

Arbetet med att förbättra lönsamheten genom vårt effektiviseringsprogram, vilket utgörs av riktade projekt inom produktion, kvalitet och försäljning, börjar som utlovat visa resultat. Detta har varit en starkt bidragande orsak till att bruttoresultatet ökat med 28%, från 113 MSEK till 145 MSEK.

Genom ett antal större vunna upphandlingar har instrumentförsäljningen ökat markant under perioden. Detta bidrar till en stabil tillväxt i bolaget. För varje sålt instrument ökar försäljningen av förbrukningsvaror i enlighet med vår affärsmodell där våra instrument är låsta till våra egna förbrukningsvaror. 

Vi ser att efterfrågan inom vårt marknadssegment, den decentraliserade patientnära vården, fortsätter att öka globalt. Mer specifikt och glädjande för oss är att efterfrågan på högkvalitativa hematologisystem efterfrågas i allt större utsträckning. Under perioden har vi vunnit ett antal upphandlingar där kvalitén, framför priset, varit avgörande.

Försäljningen av det nya systemet för klinisk kemi, EasyRA som vi lanserat i USA, har ännu inte tagit fart. Easy RA är ett bra komplement till våra övriga produkter. Vår tro är att försäljningen av denna är ett första steg för att bygga upp ett nytt affärsområde vilket på sikt skall bli en väsentlig del av vår totala försäljning. 

Våra egna produkter har under perioden gått mycket bra och vår försäljningsstrategi med parallella distributions-kanaler och en global närvaro för att snabbt möta efterfrågan fungerar väl. Detta tillsammans med ökad efterfrågan på kvalité gör oss optimistiska inför framtida upphandlingar.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63


Om Boule Diagnostics AB (publ

Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08:30 CET.


Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)

 • Prenumurera på våra nyheter