Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Starkt kvartal med goda marginaler 

Kvartalet juli–september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 109,7 (108,5), motsvarande en ökning med 1,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 2,6 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 116 (1 071) vilket är en ökning med 4 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,1 (12,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 28,2 (24,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,7 procent (22,9).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 21,6 (19,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 4,51 (4,11) och efter utspädning 4,48 (4,02).

Delårsperioden januari–september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 320,5 (294,9), motsvarande en ökning med 8,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 6,9 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under perioden till 3 255 (2 761) vilket är en ökning med 18 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 33,6 (8,0).
 • Rörelseresultatet, inklusive kostnader för effektivitetshöjningar och engångskostnader, uppgick till MSEK 39,5 (45,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 procent (15,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 29,2 (34,6).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 6,09 (7,34) och efter utspädning 6,04 (7,19).

Väsentliga händelser under kvartalet

Strategiska avtal för att förstärka och utvidga produktportföljen

Under fjärde kvartalet 2017 kommer Boule via en egen säljorganisation i Mexiko påbörja försäljning och distribution av en CRP-produkt från Orion Diagnostica Oy.

Boule har slutit ett globalt distributionsavtal med CellaVision för deras nyutvecklade produkt för mindre och medelstora laboratorier. Försäljningen beräknas starta under 2018.

Boule har också slutit ett globalt avtal rörande försäljning av en klinisk kemiprodukt för veterinärapplikationer. Produkten, som är ett mycket bra komplement till bolagets egna hematologiprodukter, kommer börja säljas under första kvartalet 2018.

Engångsposter

Kvartalet har påverkats positivt med MSEK 4.5 till följd av återförda reserver relaterade till bonusar, personaloptionsprogram och nedläggningen av den kinesiska tillverkningen.

Väsentliga händelser efter perioden

Ny CFO

Christina Rubenhag tillträdde tjänsten som CFO den 9 oktober. Hon efterträder Fredrik Alpsten som tidigare meddelat att han lämnar Boule för att tillträda en tjänst på ett annat bolag. 

Avtal om lokal tillverkning i Ryssland

För att öka tillväxt och lönsamhet samt stärka den lokala närvaron i Ryssland, en av bolagets största marknader, har Boule tecknat avtal om lokal tillverkning av reagens. Tillverkningen kommer ske i samarbete med en lokal partner. Försäljning till kund beräknas starta under andra kvartalet 2018. 

Stor upphandling vunnen i Mexiko

I slutet av oktober vann Boule tillsammans med en av sina mexikanska distributörer en offentlig upphandling av hematologisystem. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 3 MSEK och omfattar både instrument, reagens och blodkontroller. Produkterna börjar levereras under slutet av fjärde kvartalet 2017.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

”Boule hade ett starkt tredje kvartal. Försäljningen utvecklades väl och tillväxten fortsatte, till och med i jämförelse med det rekordstarka tredje kvartalet 2016. Under årets andra kvartal minskade bruttomarginalen på grund av den geografiska intäktsmixen, samtidigt som rörelsemarginalen minskade till följd av engångskostnader kopplade till åtgärder för framtida effektivitets- och lönsamhetsförbättringar. Mot bakgrund av detta är det glädjande att se det tredje kvartalets rekordlönsamhet, med en bruttomarginal på 51,8% och en rörelsemarginal på 25,7%. 

Försäljningstillväxten fortsatte, och med en nettoomsättning på 109,7 MSEK sattes ett nytt rekord för kvartalsförsäljning. I september månad gjorde sälj-, order- och tillverkningsteamen en fantastisk insats och satte ett nytt rekord i antal sålda instrument på en månad med 592 instrument. Under kvartalet i sin helhet såldes 1 116 instrument, en ökning på 4%.

Under kvartalet har viktiga framsteg gjorts med att stärka och utveckla bolaget för framtiden i linje med etablerade prioriteringar. Bland annat har flera distributionsavtal säkrats som förstärker produktportföljen. Boule kommer även att stärka positionen på den viktiga ryska marknaden genom att starta upp lokal tillverkning av reagenser.

Boules prioriteringar är som tidigare kommunicerat:

 1.     Ytterligare åtgärder för att stödja och förstärka företagets försäljnings- och lönsamhetstillväxt,
 2.     Fortsätta förbättra nuvarande produkter samt utveckla nya,
 3.     Förstärka och utvidga produktportföljen genom distributionsavtal, OEM-avtal och eventuella förvärv.”

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november. 2017 kl. 08:45 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter