Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari–september 2019

Fortsatt stark tillväxt och väsentligt förbättrade marginaler

Kvartalet juli–september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 131,2 (110,9), motsvarande en ökning med 18,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 13,4 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 108 (1 161) vilket är minskning med 4,6 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 23,9 (-0,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 32,3 (12,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,6 procent (11,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 20,3 (9,8).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,04 (0,50).

Delårsperioden januari­­­–september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 369,6 (318,2), motsvarande en ökning med 16,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 10,0 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under perioden till 3 367 (3 063) vilket är en ökning med 9,8 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 34,2 (16,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 54,9 (51,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,8 procent (16,2). Exklusive reserveringen om MSEK 5,9 för osäkra kundfordringar uppgick rörelsemarginalen till 16,4 procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 30,4 (39,6).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 1,56 (2,04).

Väsentliga händelser under kvartalet

Fredrik Dalborg lämnar VD-posten i Boule
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef för Boule, har som tidigare kommunicerats beslutat sig för att lämna bolaget och fortsätta sin karriär som VD för ett annat, större, svenskt medicinteknikbolag. Fredrik kommer fortsätta i sin roll under uppsägningstiden och rekryteringsprocessen av ersättare befinner sig i slutskedet.

Väsentliga händelser efter kvartalet
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

Tillväxtinitiativen fortsätter att ge resultat
”Den starka tillväxttrenden håller i sig, med ännu ett kvartal med rekordförsäljning. Försäljningen under kvartalet blev MSEK 131,2, en ökning med 18 procent jämfört med tredje kvartalet 2018 och en ackumulerad tillväxt under årets tre första kvartal på 16 procent.

Det är glädjande att se god försäljningsutveckling inom både instrument (14 procent) och förbrukningsvaror till egna instrument (18 procent). Utvecklingen var positiv inom alla produktområden, men särskilt inom femparts-segmentet. Även inom förbrukningsvaror OEM var tillväxten god under kvartalet samt under hela 2019.

Försäljningen ökade inom alla geografiska områden under kvartalet, med undantag av Latinamerika som hade en lite svagare utveckling efter ett starkt andra kvartal då tillväxten var 91 procent. Ackumulerad försäljningsökning i Latinamerika de första tre kvartalen 2019 var 36 procent.

Den tillväxten är ett resultat av de strategiska initiativ som tagits under 2017 och 2018 och som innefattar en breddad produktportfölj inom human- och veterinärområdena, stärkta resurser inom försäljning och marknadsföring samt arbetet med att förbättra och utveckla distributörsstrukturen.

Väsentligt förbättrade marginaler
Lönsamhetsutvecklingen har varit mycket positiv tack vare stark försäljning av förbrukningsvaror, god försäljnings-utveckling i länder med bra marginaler samt effektiviseringen av distributörsnätverket. Bruttomarginalen steg till 47,5 procent, en förbättring jämfört med föregående kvartal och jämfört med tredje kvartalet 2018.

Arbetet med att ytterligare förstärka marginalerna, vilket bland annat innefattar prishöjningar och ett ökat fokus på kostnadsreduktion i produktion, fortsätter.

Efter de investeringar som gjorts i forskning och utveckling, samt i den kommersiella organisationen, hölls rörelsekostnaderna på en relativt oförändrad nivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket tillsammans med försäljningstillväxt och bruttomarginalförbättring ledde till ett väsentligt förbättrat rörelseresultat på MSEK 32,3 jämfört med knappa MSEK 13 i tredje kvartalet föregående år. Dessutom förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten väsentligt och uppgick till MSEK 23,9 i kvartalet.

Enskilda kvartal påverkas ibland av större upphandlingar men under det tredje kvartalet 2019 har den goda tillväxten och lönsamheten inte påverkats i endera riktningen av sådana händelser utan den beror främst på tidigare strategiska satsningar samt en gynnsam produkt- och geografisk mix. Med detta i åtanke är det positivt att bolagets tillväxt sett över rullande tolv månader är 11,9 procent, vilket är över vårt tillväxtmål på 10 procent sett på årsbasis. Rörelsemarginalen ligger rullande tolv månader på 12,2 procent, vilket är under målet om 15 procent, men var under kvartalet 24,6 procent.

Fortsatta initiativ för tillväxt och lönsamhet
Boule har beslutat att gå vidare med planerna för att etablera lokal tillverkning av hematologireagens i Ryssland. Boules produkter har funnits på den ryska marknaden i mer än 20 år och Boule har byggt upp en stark marknadsandel och en betydande installerad bas av instrument på den ryska marknaden. Boule har en stark ambition att vidareutveckla positionen och närvaron på den ryska marknaden. För att stödja ryska patienter, kunder och distributörer har Boule etablerat ett dotterbolag i Ryssland och anställt ett lokalt team med lång erfarenhet inom området.

Initiativet med lokal tillverkning i Ryssland är i linje med Boules globala tillverkningsstrategi för att öka tillverkningskapaciteten för att möta ökad efterfrågan och sträva efter regional försörjning av förbrukningsvaror. Projektet har redan startats och förväntas slutföras under 2020.

Kontinuerligt fokus på kvalitet
Boule driver fortsatt kvalitetsarbetet och förbättringar i kvalitetsprocesser med högsta prioritet. Under tredje kvartalet 2019 slutfördes arbetet med åtgärdsplanen för att hantera de sju observationerna från inspektionen i maj 2018 i enlighet med de tidsplaner som kommunicerats med FDA. Vid inspektionen i juli 2019 fick bolaget två observationer. Dessa åtgärdas nu enligt de planer som kommunicerats med FDA och kommer att slutföras i mitten av januari 2020. Organisationen fortsätter att verka i enlighet med de nya och förbättrade kvalitets-processerna. Boule är fast beslutet att uppfylla alla krav från FDA och dialogen med myndigheten fortsätter i en positiv anda.”

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 15:00 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter