Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Q2 januari–juni 2020

Fortsatt verksamhetsutveckling i skuggan av covid-19

Kvartalet april–juni 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (119,7), motsvarande en minskning med 24,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 25,8 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 564 (1 100) vilket är minskning med 48,7 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,6 MSEK (15,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (5,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,3 procent (5,0).
 • Resultatet efter skatt inklusive nedskrivningen av innehavet i intressebolaget biosurfit uppgick till -43,0 MSEK (0,3).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,21 SEK (0,01).

Delårsperioden januari–juni 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 209,0 (238,4), motsvarande en minskning med 12,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 14,5 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick under perioden till 1 476 (2 259) vilket är en minskning med 34,7 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 32,2 (10,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 12,3 (22,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 procent (9,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -35,6 (10,1).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,83 (0,52).

Väsentliga händelser under kvartalet

Förslag till utdelning dras tillbaka
Styrelsen för Boule Diagnostics AB beslutade att dra tillbaka förslaget om utdelning. Beslutet baserades på den ökade osäkerheten kring marknadsutvecklingen som råder till följd av den globala spridningen av covid-19.

Ny VD
Jesper Söderqvist tillträdde den 11 maj rollen som VD och koncernchef.

Nedskrivning av tillgångsposten andelar i intressebolag
Boules styrelse beslutade tidigare under våren att avveckla positionen i biosurfit. Diskussioner har förts med intressebolagets övriga ägare och nya investerare för att hitta en ny ägarkonstellation. Då diskussionerna ännu inte resulterat i ett avslut och styrelsen i Boule bedömer att det finns en risk mot den fortsatta driften av biosurfit har Boule beslutat att göra en nedskrivning av hela innehavet vilket ger en icke-kassaflödespåverkande resultateffekt om 36,6 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.

VD Jesper Söderqvist kommenterar

Starkt kassaflöde, men covid-19 påverkar verksamheten
Många länder har stängt ner vilket minskat vanliga sjukvårdsbesök radikalt med resultatet att färre blodprover tagits, vilket minskat vår försäljning av förbrukningsvaror. Även nyförsäljning av instrument har tidvis stoppats då vårdgivarna har koncentrerat sig på hantering av covid-19 patienter. 

Omsättningen i andra kvartalet sjunker med 24 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen är 2,6 procent lägre än förra året, vilket beror på negativa produktionsvarianser till följd av lågt kapacitetsutnyttjande. Våra löpande kostnader ligger i nivå med 2019, då vi sparat cirka 6 MSEK i försäljningsomkostnader i kvartalet, samtidigt har kostnaderna för att driva våra prioriterade framtidssatsningar ökat. Rörelseförlusten är 3 MSEK. 

Det operativa kassaflödet är nästan 18 MSEK i kvartalet. Vi har fokuserat på att säkra en god likviditet. Styrelsen beslutade därför att dra tillbaka aktieutdelningen.

Långsiktigt stabil likviditet för att finansiera interna projekt var också ett av skälen för att inte fullfölja investeringen i intressebolaget biosurfit. Boule gör en nedskrivning av det bokförda värdet av innehavet i biosurfit, vilket ger en icke-kassapåverkande negativ resultateffekt om 36,6 MSEK i kvartalet. Det är beklagligt att investeringen i biosurfit inte levererade det utfall vi önskade, men det påverkar inte Boules affärer i närtid.

Anpassning av verksamheten i en turbulent period
Alla konferenser, mässor och fysiska möten med kunder har ersatts av digitala kundmöten. Vi har till exempel arrangerat seminarier, bland annat med temat, hur Boules blodanalyser är möjliga att använda som ett hjälpmedel för att diagnostisera och följa upp covid-19 patienter. Vi kommer ytterligare utöka våra digitala marknads- och utbildningsaktiviteter då det är ett effektivt och billigt sätt att nå kunder globalt. Produktionsorganisationen har hanterat störningar i materialförsörjningen bra. Vår största utmaning har istället varit leveranser till kunder i marknader som varit nedstängda. Vi har nyttjat statligt stöd både i Sverige och USA, inklusive korttidspermitteringar i produktion för att minska kostnader och stärka likviditeten. Vissa investeringar har skjutits på framtiden, men de långsiktiga strategiska investeringarna i produktutveckling, regelefterlevnad, lokal produktion i Ryssland och ökad digitalisering har fortsatt enligt plan. Inom samtliga av dessa områden har gjorts betydande framsteg under kvartalet. Vi är redo att möta en ökad efterfrågan när marknaderna vänder då vi har bibehållit full förmåga och leveranskapacitet.

Marknadsutsikterna förbättras gradvis
Både försäljning och orderingång var väsentligt högre i slutet av andra kvartalet jämfört med i början, då många länder öppnat upp igen, vilket indikerar en återhämtning och en successivt ökad efterfrågan. Det finns dock fortsatt en osäkerhet då många länder sett en återkommande smittspridning och stängt ner vissa regioner igen. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt av efterfrågan på blodanalyser i alla delar av världen.

Digitalt samarbete när det är som bäst
Jag tillträdde som VD den 11:e maj, mitt i den pågående pandemin som påverkat Boule och samhället i alla dess delar globalt. Att verka som ny VD för ett internationellt bolag utan möjlighet att resa, med temporärt minskande försäljning globalt och en osäkerhet om hur marknaderna skall utvecklas kommande månader är speciellt. När jag nu tittar tillbaka på min första tid så har verksamheten rullat på förvånansvärt bra trots de svårigheter som minskat resande och distansarbete medfört, även om jag inte är alls nöjd med att inte visa vinst.

Jag har pratat med våra viktigaste distributörer och kunder i alla delar av världen, då det funnits både tid och acceptans för att boka in digitala möten. De första veckorna hade jag mer än tjugo samtal med distributörer och kunder där jag fick en god bild av Boule utifrån våra kunders perspektiv. Det som imponerade mest på mig är de goda relationer vi har med våra försäljningskanaler. Gemensamt för alla är att de ser Boule som en kvalitetsleverantör där våra instrument fungerar perfekt även efter både fem och tio års daglig drift. 

Ökat fokus på kvalitét och effektivitet
Kvalitén på både instrument, förbrukningsvaror och tjänster skall vi säkerställa och ständigt förbättra. Det finns ett ansvarskännande i organisationen att lösa problem om de uppstår. Passionen och viljan att göra rätt är något som jag ser som en stor tillgång när vi blickar framåt och skall hantera nya utmaningar och möjligheter. De senaste två åren har vi stärkt både processer och kvalitetsorganisationen. Under detta år skall vi förbättra leveranskvalitén genom att öka arbetet med ständiga förbättringar, förenkla processer och stärka det tvärfunktionella samarbetet.

Investerar för framtiden
Boule har en attraktiv affärsmodell med en stor och växande installerad bas som genererar en stabil försäljning av förbrukningsvaror med god marginal. Produktportföljen har utökats de senaste två åren och vi har stärkt den kommersiella organisationen. Bortom covid-19 öppnar sig många möjligheter för ökad lönsamhet och tillväxt för Boule. Vi gör investeringar i en ny produktplattform där vi säkerställer vår långsiktiga konkurrenskraft. Boule är i en spännande och lovande utvecklingsfas.

Trevlig sommar! ”

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI–JUNI 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:00 CET.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter