Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Q3 januari–september 2020

Starkt rörelseresultat trots pågående pandemi

Kvartalet juli–september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,8 MSEK (131,2), motsvarande en minskning med 24,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 20,2 procent.
 • Antal sålda instrument hämmades av pandemin och uppgick till 737 (1 108) vilket är minskning med 33,5 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 MSEK (23,9).
 • Rörelseresultatet, inklusive konvertering av statligt stöd för löneskydd (11,6 MSEK), uppgick till 23,5 MSEK (32,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,7 procent (24,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20,2 MSEK (20,3).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,04 SEK (1,04).

Delårsperioden januari–september 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 307,8 MSEK (369,6), motsvarande en minskning med 16,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 16,6 procent.
 • Antal sålda instrument hämmades sedan i mars av pandemin och uppgick till 2 213 (3 367) vilket är en minskning med 34,3 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,9 MSEK (34,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,7 MSEK (54,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,6 procent (14,8).
 • Resultatet efter skatt inklusive nedskrivningen av innehavet i intressebolaget biosurfit uppgick till -15,4 MSEK (30,4).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,79 SEK (1,56).

Väsentliga händelser under kvartalet

Boule förstärker innovation och produktutveckling samt utser CTO
Helena Börjesson tillträdde den nyinrättade rollen som Chief Technology Officer (CTO) den 1 september 2020 med ansvar för Boules produktutveckling och omfattande satsning på framtida produktplattformar.

Boule har tecknat ett långsiktigt leveransavtal med en av företagets största OEM-KUNDER
Boule har förlängt ett mångårigt partnerskap med en global ledande diagnostikleverantör som tillhandahåller produkter och tjänster för hematologimarknaden. Parterna har tecknat ett leveransavtal med en initial löptid på tio år och potentiell förlängning i ytterligare tio år för förbrukningsreagens som ska användas på en ny hematologiplattform som kommer att säljas globalt.

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.

VD Jesper Söderqvist kommenterar

Bra resultat, men fortsatt stark påverkan från covid-19
Flertalet marknader öppnade efter initiala covid-19-relaterade nedstängningar, för att sedan stänga ner delvis i perioder. Nedstängningarna har lett till väsentligt färre läkar- och sjukvårdsbesök och därmed även färre diagnostiska tester. För oss har detta medfört lägre försäljning av förbrukningsvaror samtidigt som försäljning och installation av nya instrument försvårades. Vi ser en viss återhämtning och normalisering under tredje kvartalet, men givet nuvarande accelererande smittspridning är framtiden fortsatt osäker i många marknader.

Omsättningen var 99 MSEK i tredje kvartalet vilket är en förbättring jämfört med föregående kvartal, men 25 procent lägre än rekordkvartalet Q3 2019. Tack vare en gynnsam produktmix med hög andel förbrukningsvaror landade bruttomarginalen på 46,4 procent.

Rörelseresultatet var 23,5 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,7 procent. Resultatet stärks av konvertering av statligt stöd avseende löneskydd för att behålla personal i USA under pandemin.

Vårt operativa kassaflöde var 17,8 MSEK, där 13,3 MSEK relaterar till sänkta lagernivåer. Givet de tuffa förutsättningarna är det positivt att vi genererar ett starkt kassaflöde så att vi kan investera och hålla tempo i våra utvecklingsprojekt.

Verksamheten utvecklas under pandemin
Pandemin har stoppat alla konferenser och mässor som normala år är viktiga marknadsföringskanaler för oss. Dessa ersätts nu av digitala möten och webinarier. Vi har genomfört säljkonferenser, utbildningar och även team building digitalt för att säkerställa synlighet och närvaro hos våra distributörer och personal oavsett var de finns i världen.

Vi jobbar fokuserat med att stärka kundvård och support mot alla kunder globalt och som en del av detta har vår kundvårdsgrupp stärkts under året vilket har lett till att ärenden hanteras snabbare och bättre, trots de utmaningar som pandemin innebär. Att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse ligger fortsatt högst upp på vår prioriteringslista.

Arbetet för att öka vår interna effektivitet fortsätter med stor energi och hög aktivitetsnivå. Fokus ligger på ständiga förbättringar, förenklade processer samt utveckling av vårt tvärfunktionella samarbete.

I Q2 2019 annonserade vi vår satsning på att öka närvaron i Ryssland genom att etablera en lokal supportorganisation och egen tillverkning. Timingen för detta projekt blev inte optimal på grund av pandemin, men trots alla utmaningar har projektet fortsatt att utvecklas om än i en något långsammare takt. Produktionen av reagenser i förväntas starta i början av 2021. Tyvärr ser vi även ett tapp i försäljningen under kvartalet vilket hänförs både till pandemin och lokal konkurrens från en tidigare distributör som vi misstänker bedriver otillåten konkurrens. En anmälan har skickats till ryska myndigheter och vi avvaktar nu deras reaktion.

OEM affären fortsätter att utvecklas positivt
Vår satsning på försäljning till OEM utvecklas positivt drivet av vår unika kompetens för utveckling och produktion av reagenser med hög kvalitet. Ett förnyat långsiktigt leveransavtal av reagens med en ledande global diagnostikleverantör bekräftar att vi har en ledande position inom denna nisch. Reagensen skall användas på en helt ny produktplattform och leveransavtalet, med en initial löptid på tio år och potentiell förlängning i ytterligare tio år, vilket skapar en stabil intäkt med en potentiell tillväxt på sikt.

Ökat fokus på innovation
Det pågår ett teknologiskifte i marknaden och vi ser en ökad efterfrågan på instrument med fler parametrar. Hittills har vi kompletterat vår produktportfölj genom samarbeten avseende enklare fempartsinstrument. Vår långsiktiga ambition är att fortsätta bredda vårt erbjudande med närliggande instrument och reagenser – nödvändiga för en högkvalitativ lokal patientdiagnostik.

Vi investerar därför i en helt ny produktplattform och kommer över tid att marknadsföra flera olika instrument baserat på denna plattform. För att säkerställa framdrift i denna utveckling har vi under det senaste halvåret stärkt upp både utveckling- och kvalitetsorganisationen med nya resurser. Vi har också tillsatt en Chief Technology Officer för att driva innovation samt utveckla teknik och nya produkter för att tillgodose framtida behov för bloddiagnostik från både läkare, veterinärer och patienter.

Ett starkare Boule
Boule har kompetenta och ambitiösa medarbetare, flera spännande framtidsprojekt samt en attraktiv affärsmodell med en stor och växande installerad bas som genererar en stabil försäljning av förbrukningsvaror med god marginal. Covid-19 pandemin har temporärt minskat efterfrågan och det finns en osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt av efterfrågan av blodanalyser i alla delar av världen.

Vi är redo att möta en ökad efterfrågan när marknaderna vänder då vi har bibehållit full leveranskapacitet och fortsatt investera för att skapa långsiktig tillväxt.”

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 15:00 CET
.


Release

 • Prenumurera på våra nyheter