Boule Diagnostics AB(publ) delårsrapport januari-mars 2016

Starkt första kvartal inleder året

Kvartalet januari–mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 84,4 (75,3), motsvarande en ökning med 12,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR motsvarar det en ökning med 11,5 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 6,1 (-0,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,4 (8,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 6,3 (6,6).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,33 (1,40), och efter utspädning 1,33 (1,39).

Väsentliga händelser under kvartalet

Avtal om försäljning av kliniskt kemisystem i USA

Avtal slöts i januari med det amerikanska företaget Medica Corporation Inc. om att marknadsföra och sälja deras produkt EasyRA® i USA. Boule började marknadsföra produkten under slutet av mars månad.

Ny styrelseordförande

På styrelsemötet den 25 januari valdes ledamoten Peter Ehrenheim till ny styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma. Han efterträdde Lars-Olof Gustavsson som lämnade styrelsen efter att bolaget han företrädde, Siem Capital AB, sålt sina aktier i Boule.

Väsentliga händelser efter perioden

upphandling vunnen i Indien

Boule vann i början av maj tillsammans med sin indiska distributör en upphandling om 136 Medonic-system i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Instrumenten kommer att installeras på 136 sjukhus runt om i delstaten med början under andra kvartalet 2016.

VD Ernst Westmans kommentarer

Försäljningen det första kvartalet uppgick till 84 MSEK vilket är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015. Försäljningsframgångar på våra största marknader Asien och USA fortsätter att kompensera för svag efterfrågan på instrument i framförallt Ryssland och Brasilien. Värt att notera är Indien där försäljningen under kvartalet växte med 97 procent jämfört med samma period 2015.

Avtalet i januari i år med det amerikanska bolaget Medica är ett led i vår satsning på det nya produktområdet klinisk kemi. Vi fick då rätt att sälja Medicas system EasyRA® genom vår säljorganisation i USA. Det första systemet har nu sålts. Under innevarande år kommer bidraget från dessa produkter att vara litet. På medellång sikt räknar vi med att de och andra produkter inom klinisk kemi väsentligt kommer att bidra till omsättningstillväxten.

Det första kvartalets bruttoresultat är det högsta någonsin, både absolut och i relation till försäljningen. Det gångna kvartalet var i alla avseenden bättre än avslutningen på 2015 vilket är glädjande. Noteras bör att inga utvecklingskostnader aktiverades under första kvartalet 2016. Trots detta och trots ökade marknadssatsningar nådde vi ett rörelseresultat i nivå med första kvartalet 2015.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63


Om Boule Diagnostics AB (publ
)
Boule Diagnostics AB (publ) är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror för hematologidiagnostik. Bolaget riktar sig till sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) org.nr 556535-0252 ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 12 maj kl. 16:00 (CET).


Release

  • Prenumurera på våra nyheter