Boule Diagnostics årsstämma 2020 – särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har Boule vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att:

  • Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.30.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • Planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum.
  • Det kommer inte att hållas någon VD-presentation på stämman. Däremot kommer en inspelad presentation att läggas ut på hemsidan före stämman.
  • Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

Möjlighet till poströstning
För att aktieägare ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt har riksdagen den 3 april 2020 fattat beslut om att införa en tillfällig lag som innebär att aktieägare kan utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning, även om detta inte har angetts i bolagsordningen eller kallelsen. Boule har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på ett sådant sätt. Bolaget vill möjliggöra för aktieägarna att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finner du på http://www.boule.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till Bolaget per post till Boule Diagnostics AB, Att: Christina Rubenhag, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga eller per e-post till christina.rubenhag@boule.com. Poströster ska inkomma senast den 6 maj klockan 12.00.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, Styrelseordförande, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)706-67 57 11
Christina Rubenhag, Tillförordnad VD samt CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)705-46 72 22

 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 20.00.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter