Boule Diagnostics delårsrapport Q1 2024

Tisdagen 7 maj 2024

Stark förbättring av rörelseresultatet

Kvartalet januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 147,8 MSEK (143,1), motsvarande en ökning med 3,3 procent. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5,4 procent, valutakurseffekter uppgick till -2,1 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 1 377 (1 039) vilket är en ökning med 32,5 procent.
  • Bruttoresultatet, uppgick till 68,3 MSEK (66,1) vilket motsvarar en bruttomarginal på 46,2 procent (46,2).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 15,4 MSEK (12,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,5 procent (8,5).
  • Rörelseresultatet justerat för engångskostnader (hänförliga till bytet av verkställande direktör) uppgick till 19,1 MSEK (12,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (8,5).
  • Periodens resultat uppgick till 9,8 MSEK (7,9).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,20) och efter utspädning till 0,25 SEK (0,20).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 MSEK (-9,0).
  • Nettokassan uppgick per den 31 mars till 40,9 MSEK (62,6).

Kommentar från VD Torben Nielsen

Stark förbättring av rörelseresultatet

Trots utmanande marknadsförhållanden med osäkerheter och geopolitiska störningar på några av våra nyckelmarknader fick vi en bra start på året. Försäljningstillväxten var 3,3% med en organisk tillväxt på 5,4%. Västeuropa och Asien uppvisade en stark tillväxt, USA och Mellanöstern var stabila, medan Afrika och Latinamerika minskade.

Bruttomarginalen var oförändrad jämfört med föregående år 46,2% (46,2), med lägre marginaler på fortsatta leveranser till den strategiska kunden i Indien.

Rörelsekostnaderna var i linje med föregående år men de inkluderar en engångskostnad på 3,7 MSEK relaterad till vd-bytet. Exklusive engångskostnaden minskade rörelsekostnaderna med 7%.

Rörelsemarginalen förbättrades med 2 procentenheter till 10,5% (8,5). Exklusive engångskostnaden förbättrades rörelsemarginalen med 4,4 procentenheter till 12,9% och rörelseresultatet ökade med 58%. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 12 MSEK (-9). Likviditeten stärktes under kvartalet och likvida medel var 41 MSEK. Likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter uppgick till 100 MSEK.

Mina första intryck som ny VD

Under mina första 16 dagar så slås jag av att Boule är ett företag med ett bra team som varje dag fokuserar på att leverera en kundupplevelse utöver de vanliga. Företaget har en stark varumärkesigenkänning och en lojal kundbas som utgör en god grund för framtida tillväxt.

Inom R&D har Boule under de senaste åren framför allt fokuserat på utvecklingen av en ny 5-part instrumentplattform BM900. Baserat på vår nuvarande tidslinje förväntar vi oss att instrumentet kommer att lämnas in för validering under andra halvan av 2024. FDA har dock begärt mer omfattande testprover än vad som ursprungligen planerats och vi förväntar oss nu att ett FDA-godkännande och CE-märkning ska slutföras under andra halvåret 2025. Med denna tidslinje förväntar vi oss att den första försäljningen från vår nya plattform BM900 kommer att rapporteras i början av 2026.

Strategisk inriktning

Vi är fortsatt engagerade i vårt obevekliga fokus på att möta och överträffa våra kunders förväntningar, stärka vår marknadsnärvaro, utveckla innovativa kvalitetsprodukter och att bli mer kostnadseffektiva.

Jag kommer under de närmaste månaderna arbeta med mitt team för att se över nuvarande strategi tillsammans med styrelsen, en uppdatering av vad detta arbete leder fram till kommer presenteras längre fram.

DELÅRSRAPPORTEN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF.

Presentation av delårsrapporten
Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Torben Nielsen och CFO Holger Lembrér delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Torben Nielsen, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, torben.nielsen@boule.com

Holger Lembrér, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)72 230 77 10, holger.lembrer@boule.com

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 07:30 CET.


Delårsrapport Q1 2024

  • Prenumurera på våra nyheter