Boule Diagnostics förslag till utdelning dras tillbaka

Styrelsen för Boule Diagnostics AB har beslutat att dra tillbaka det inför årsstämman 2020 tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning på 0,60 SEK per aktie, motsvarande 11,6 MSEK. Styrelsen föreslår istället att ingen utdelning till aktieägarna sker.

Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av den ökade osäkerheten kring marknadsutvecklingen som råder till följd av den globala spridningen av Coronaviruset. Boule har i dagsläget inte haft någon väsentligt negativ påverkan av Coronaviruset. Koncernen har en stabil finansiell ställning som vid utgången av 2019 hade en soliditet om 57 procent och tillgång till disponibla likvida medel om 78,6 MSEK.       

Styrelsens beslut påverkar inte den långsiktiga utdelningspolicyn. Det föreslagna avsteget från policyn är en försiktighetsåtgärd för att säkerställa Boules finansiella positioner om en eller flera av Boules nyckelmarknader skulle utsättas för långvarig nedstängning liknande de vi nu ser i Indien, Europa och delar av USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, Styrelseordförande, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)706-67 57 11
Christina Rubenhag, Tillförordnad VD samt CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ) 

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 10.10


Release

  • Prenumurera på våra nyheter