Boule Diagnostics – Information om beslutad uppdelning av aktier (split 4:1)

I enlighet med beslut på Boule Diagnostics AB:s (”Boule”) årsstämma den 14 maj 2018 kommer en uppdelning av Boules aktier att genomföras, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1). Uppdelningen sker utan ändring av Boules aktiekapital men kommer att medföra att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona per aktie till 0,25 kronor per aktie.

Styrelsen har, genom årsstämmans beslut, bemyndigats att besluta om avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna. Avstämningsdagen har beslutats till den 4 juni 2018.

Tidplan för uppdelning av aktier

Torsdagen den 31 maj 2018:                       Sista dag för handel före uppdelning av aktier

Fredagen den 1 juni 2018:                          Första dag för handel efter uppdelning av aktier

Måndagen den 4 juni 2018:                         Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledningen av uppdelningen av bolagets aktier. Efter uppdelningen kommer det totala antalet aktier i Boule att öka från 4 854 138 aktier till 19 416 552 aktier.

Från och med fredagen den 1 juni 2018 kommer Boules aktier att handlas med ny ISIN-kod enligt följande: SE0011231158.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08:45 CET. 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter