Boule Diagnostics justerar teckningskurs och förlänger teckningstid

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Pressmeddelande 2011-06-09

Styrelsen för Boule Diagnostics AB (”Boule” eller ”Bolaget”) har beslutat att justera teckningskursen i det pågående erbjudandet om teckning av aktier i Boule (”Erbjudandet”) och med anledning av detta även förlänga teckningstiden för Erbjudandet. Den nya teckningskursen är 49 SEK per aktie, en sänkning med 10 SEK, och teckningstiden är förlängd till den 16 juni 2011. Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 23 juni 2011.

Ernst Westman, verkställande direktör, kommenterar:
”Vi har under de senaste veckorna presenterat bolaget vid ett flertal tillfällen och den allmänna återkopplingen har varit att vi är ett spännande tillväxtbolag med intressant utvecklingspotential. Samtidigt har flera uppfattat rabatten som för låg för en nyintroduktion. Detta har medfört att vi – trots teckningsanmälningar överstigande SEK 50 miljoner – i nuläget inte uppnått tillräckligt många nya aktieägare för att nå en god handel i aktien . Styrelsen har därför beslutat att justera ned teckningskursen med drygt 15 procent för att underbygga ytterligare ägarspridning.”

Det justerade Erbjudandet i korthet:

– Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 49 SEK per aktie.

– Erbjudandet omfattar oförändrat högst 1 355 932 aktier i Boule vilket motsvarar 28 procent av röster och kapital i Bolaget. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka SEK 66,4 miljoner före emissionskostnader som oförändrat beräknas till SEK 5,1 miljoner.

– Som tidigare kommunicerats förbehåller sig Bolaget rätten att genomföra nyemissionen och noteringen även om inte emissionen fulltecknas, förutsatt att tillräcklig aktiespridning uppnås och att aktier för minst SEK 50 miljoner i Erbjudandet tecknas.

– Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet är förlängd till den 16 juni 2011.

– Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 23 juni 2011.

 
Resultatet av Erbjudandet beräknas komma att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 17 juni 2011. Investerare som redan anmält sig för teckning i Erbjudandet kommer vid eventuell tilldelning automatiskt att få teckna aktier till det lägre priset utan vidare åtgärd.

Boule kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet och den planerade noteringen på NASDAQ OMX Stockholm. Investerare som anmält sig för teckning av aktier innan offentliggörandet av tilläggsprospektet har i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. För ytterligare information om detta, vänligen se tilläggsprospektet. För anmälningar om teckning av aktier och Erbjudandet gäller i övrigt de villkor som framgår av prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida: http://www.boule.se samt på Avanza Banks hemsida: http://www.avanza.se.

Styrelsen i Boule förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning av anmälningsperioden kommer i sådant fall offentliggöras av Boule genom ett pressmeddelande senast den 16 juni 2011.
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics,
telefon 0708-60 88 63

Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics,
telefon 0708-14 54 27

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni klockan 08.00.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Boule Diagnostics (”Värdepapperna”) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Investerare skall inte förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en “Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)     till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c)      under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket “Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i USA, Kanada, Australien eller Japan.


wkr0001.pdf

  • Prenumurera på våra nyheter