Boule Diagnostics offentliggör tilläggsprospekt avseende nyemission

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Boule Diagnostics AB (”Boule”) offentliggör idag tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Boule som offentliggjordes den 23 maj 2011. Tillägget till prospektet har upprättats med anledning av det pressmeddelande som Boule offentliggjorde den 9 juni 2011 avseende att teckningskursen i det pågående erbjudandet om teckning av aktier i Boule har justerats till 49 SEK per aktie och att teckningstiden för erbjudandet har förlängts till den 16 juni 2011. Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 9 juni 2011 och finns tillgängligt på Boules hemsida: http://www.boule.se samt på Avanza Banks hemsida: http://www.avanza.se.

Investerare som anmält sig för teckning av aktier innan offentliggörandet av tilläggsprospektet har i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 16 juni 2011. För ytterligare information om detta, vänligen se tilläggsprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics,
telefon 0708-60 88 63
Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics,
telefon 0708-14 54 27

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni klockan 14.15.


Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Boule Diagnostics (”Värdepapperna”) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Investerare skall inte förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en “Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)     till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;
(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller
(c)     under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket “Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i USA, Kanada, Australien eller Japan.

 


 

wkr0001.pdf

  • Prenumurera på våra nyheter